Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կարնեցիք բազմակնիք մահսար արարեալ` ի ձեռն Մուրտիկեանց մհ. Փիլիպպոսին յղեալ էին առ սրբազանն յորմէ եւ խնդրեալ էին աղերսիւ, զի զԹօխաթցի Ճռասօնօղլի Յարութիւն վարդապետն Առաջնորդ արարեալ ի վերայ քաղաքին իւրեանց: Առաջնորդական կոնդակաւ յղեսցէ զնա առ ինքեանս: Եւ թէպէտ սրբ. վեհն հաճեցաւ ընդ բարի խնդիրս նոցին, բայց որովհետեւ մերձ էր նաւռուզն տաճկաց, եւ գնալոց էր յԵրեւան, վասնորոյ` այժմ ոչ եղեւ ձեռնհաս կատարել զխնդիրս նոցա :
       Այլ զթուղթ մի գրեաց առ Մուրտիկզատէ մհ . Փիլիպպոսն ի պատասխանի ի փտր. ԺԲ գրեալ թղթոյն: Եւ ի ձեռն սորին խոստացաւ նոցա, զի ի դառնալն իւր յԵրեւանայ` կատարեսցէ զխնդիրս իւրեանց: Որում եւ պատուիրեաց միամտեցուցանել նոցա վասն խնդրոյն իւրեանց: Զայս խնդիր Եփրիկեանց մհ. Գրիգորին եւս էր գրեալ առ սրբ. վեհն: Եւ սրբ. վեհն պատուիրեաց սմա զնա եւս միամտեցուցանել վասն խնդրոյն եւ վասն պատասխանւոյ թղթոյն իւրոյ: Զի խոստացաւ նմա ընդ Յարութիւն վարդապետին գրեալ առ ինքն զպատասխանի թղթոյն իւրոյ : Ծանոյց սմա քան զայս յառաջ ի փտր. ԻԶ ի վերայ Կարսայ ի ձեռն պարոն Գէորգին պահարանաւ թուղթ յղելն առ ինքն, զի յղեսցէ առ եղբայրն իւր խօջայ Նազարէթն ի Պօլիս: Եւ պատուէր` ի հասանիլն պահարանին առ ինքն, ընդ մէնզիլի յղեսցէ առ պարոն Նազարէթն: Յղեցաւ այս ընդ Կեսարիոյ փայեկին, ի մարտի Դ: