Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի Թիֆլիզու թուղթք ժամանեցին առ սրբ. վեհն, ի յԱռաջնորդէն եւ ի քահանայիցն բազմակնիք մահսար` միաբանութեամբ երեցփոխան Մկրտումին, որ էր գանգատ զտէր Աբրահամէն, որ արարեալ էր զչհաս իմն, զի եղբօր որդի նորին զոր Բաբօ կոչէին , առեալ էր զաղջիկ ոմն` որ էր չհաս: Որում ընդդիմացեալ էին Առաջնորդն եւ քահանայքն առ ի խափանել, իսկ նոքա ի ձեռն Գեօրկի Արքայորւոյն բռնութեամբ պսակեցուցեալ էին: Ուստի` գրէին զգանգատ, եւ բանադրել խնդրէին զտէր Աբրահամն , իսկ Գեօրկի որդի Արքային որովհետեւ տիրութիւն էր արարեալ նոցա եւ պսակել տուեալ, տեսեալ թէ` Առաջնորդն եւ քահանայք գանգատ են գրեալ զտէր Աբրահամէն, ինքն եւս զնոցունց գրեալ առ սրբ. վեհն զգանգատ ըստ սադրելոյ տէր Աբրահամին, առաքեալ էր աստ ի ձեռն Բամբակաձորու Մէլիք Շաքարօյին, գանգատն էր այս թէ` սոքա միշտ զչհաս եւ զօրինազանց բանս առնեն` խօսող եւ դատօղ ո'չ գոյ: (Որ եւ գրեալ էր զքանի կերպ օրինազանցութիւնս թէ զայսոսիկ արարեալ են սոքա, միաբանութեամբ եւ խորհրդակցութեամբ Մկրտումնին ): Զի առաջնորդն եւ տէր Եսային եւ Մկրտումն միաբանեալ` զայսպիսի բանս յոլով առնեն: Իսկ այս` որ չէ ինչ օրինազանց, որպէս մեք քննեցաք կանոնագրովքն, սոքա օրինազանց վճռեն առ նախանձու տէր Աբրահամին: Զի տէր Աբրահամն միշտ յանդիմանէ զտէր Եսային եւ զՄկրտումն վասն Հախպատու արդեանցն զորս ուտեն նոքա միշտ, նոքա եւս առ նախանձու այսպէս առնեն: Եւ ինձ թէպէտ անվայելուչ էր խառնիլ ի բանս օրինացն ձերոց, այլ որովհետեւ եւ Արքայորդի են գտանեցեալ` եւ այս առ նախանձու էր եղեալ, եւ եկեալ բողոքեցին առ մեզ, վասնորոյ` հարկ էր մեզ հետեւիլ այսմ, որ եւ հետեւեցաք, եւ գրել առ քեզ զայս: Եւ խնդրեալ էր չբարկանալ տէր Աբրահամին, եւ մանաւանդ գրեա ' ասէ զթուղթ բարկութեան առ առաջնորդն եւ առ Մկրտումն, զի մի եւս զայսպիսի օրինազանց բանս արասցեն: Եւ յայսմ կիտոջ ի Հաշտարխանու նուիրակ եւ Առաջնորդ Յովսէփ վարդապետէն թուղթ էր եկեալ ի ձեռն տէր Աբրահամին. նա զայն թուղթն յղեալ առ սրբ. վեհն, զիւր անցսն եւս գրէր, ամենայնիւ նոյն` զոր ինչ Արքայորդի գրեալ էր: Եւ երդնոյ, թէ անտեղեակ եմ այս բանիս, եւ բնաւ ամենեւին չեմ իմացեալ մինչեւ ցպսակելն` զոր Արքայի որդի է պսակեցուցեալ ի մէջ իւրոյ սենեկին: Որ էր յայտնի ստութիւն եւ ուրացութիւն: Ուստի եւ սրբ. վեհն զթուղթ գրեաց առ Աւագ քահանայսն Թիֆլիզու, յոյժ բարկութեամբ եւ մեղադրութեամբ ի պատասխանի թղթոյն իւրեանց: Ըստ այսմ թէ ` այդ ձեր վկայութիւնդ զոր վկայէք զտէր Աբրահամէն` եթէ ճշմարիտ է անախտ, յիրաւի պատժելի է նա` եւ ի կարգէն մերկացուցանելի: Բայց ես եւ առ ամենայն Աւագ քահանայսդ ասեմ ըստ Քրիստոսի հրամանին թէ` անմեղն ի ձէնջ նախ նա ընկեսցէ զքար ի վերայ դորա: Զի թէ զամենիցդ արարմունսն եւս գրիցեմ, ամենեքեան սեւերես ելանելոց էր ի յատենէ եթէ գիտիցէք զամօթ: Զի՞նչ օգուտ, որ ոչ եւս գրելոյ ժամանակ ունիմ եւ ոչ դուք զամօթ գիտէք: Եւ ընդ այս յարակցեալ` յիշեցոյց նոցա զառաջինն անցսն ի կարճոյ, այսինքն` զչափազանց լրբիլ եւ օրինազանցիլն իւրեանց, եւ որոց աղագաւ բերելն իւր աստ զնոսա: Եւ խրատելն, եւ առնուլն զձեռագիրս յամենիցն, եւ կանոնական կոնդակ գրելն ի քաղաքն, եւ փառաւորութեամբ յետս դարձուցանելն: (որպէս ասացեալ է այս ամենայն երկարօրէն ի ՌՄԻԲ թուոջն, եւ ի նոյեմբերի ԺԷ ) նաեւ զայն ամենայն նզովսն` որք ի ձեռագիրսն իւրեանց եւ ի կանոնական թուղթսն գրեցան յայնժամ: Զորս գիտէք ասէ ամենեքեան, եւ միայն Քեալանթար իզիդ Եսային ոչ գիտէ զայս, որ ի վաղուցհետէ ուրացեալ է զսուրբ Աթոռս, եւ արտաքսեցեալ ի գաւթէ սորին, ի կարգէն լուծեալ, եւ ի Քրիստօնեական կրօնիցն մերկացեալ: (պատճառ այսպէս գրելոյն էր` զի նա յայնժամ ոչ եկն ընդ այլ քահանայիցն, եւ ոչ անտի զձեռագիր յղեաց ընդ հասարակ քահանայից տեղւոյն, նա եւ ի ներքոյ յատուկ բարկութեան եւս էր, որպէս անդ եւ այլ յառաջ ասացեալ է ) Իսկ դուք մինչեւ զայսոսիկ գիտէք ասէ` այլ զի՞նչ պիտոյ է նորապէս զնզովս եւ զանէծս գրել առ Աբրահամն, եւ առ ձեզ ուխտազանցսդ: Զի յօրէն յայնմանէ յորում ետուք դուք զայն ձեռագիրսն սաստիկ նզովիւք, եւ մեք զայն կանոնսն գրեցաք, դուք ոչ երբէք կացիք մնացիք ի ներքոյ սոյն ուխտիցն, այլ ամենեքեանքն օրինազանցեալք` անկայք ի ներքոյ նզովից եւ դատապարտութեանց: Եւ առ այս յոյժ ազգու բանք եւ մեղադրութիւնք, որք ոչ երբէք ետուն ինքեան զհանգստութիւն, գրելով միշտ զայսպիսի գլխացաւութիւնս, եւ առնելով օրըստօրէ զմեծամեծ օրինազանցութիւնս եւ զլրբութիւնս: Ահա ասէ ամենեքեան խոտորեալ էք ի միասին եւ անպիտանացեալ: Ընդ ձեզ եւ Առաջնորդդ ձեր, զի զդա առաքեցաք յայդր` զի սակաւ մի թեթեւասցուք ի մշտաբուղխ անզգամութեանց ձերոց: Արդ` դա ունի ի ձեռին զՀայրապետական հրամանն մեր, ունի եւ զհրաման Աստուածազօր Արքային: Եթէ ո'չ է ընդ ձեզ ախտակցեալ` ընդէ՞ր ո'չ դատէ զդատելին: Իսկ եթէ անա'խտ է, եւ ոչ կարէ, ուրեմն` շատ անզգամ եւ անամօթ է` ժամ մի մնայ յայդըր: Ուստի եւ դա ընդ ձեզ ամենեանքն է'ք ապականեալք եւ անամօթք: Վերջապէս այս թէ` եթէ Քրիստոնեայք էք, եւ ունիք հաւատըս, եւ աւետարանին Քրիստոսի հաւատայք, եւ Քրիստոսի պատարագիչք քահանայք էք , եւ եթէ զիս Հայրապետ ձեզ ընդունիք, յանիծից իմոց երկնչիք` եւ օրհնութեան իմոյ ցանկայք, ապա` զայն կանոնականն զոր ետու ձեզ, եւ զձեռագիրսն զորս ետուք մեզ` (որոց օրինակքն ընդ ինքեանսն էին , ) լաւապէս ընթերեցեալ ի մի'տ առջիք: Յորս պարզաբար իբր ի հայելւոջ տեսանէք զարժանին օրհնութեան եւ անիծից, եւ այլ ո'չ կարօտիք վերակրկնելոյ. եւ ո'չ ես գրելոց եմ առ ձեզ զպատասխանի ինչ` զոր ինչեւ գրիցէք դուք: Մանաւանդ` եթէ անգամ մի եւս զայդպիսի սրտամաշական բանս գրիցէք մեզ` եւ կամ ի պատճառս ձեր այլք գրեսցեն, յայնժամ, սեւակնիք թղթով յատկացուցանելոց եմ զիւրաքանչիւրսդ ըստ արժանոյն: Այժմ ասէ որ դուք զմիոյ ուրուք ապօրինաւորութիւնն էիք գրեալ եւ նզովելի վճռեալ, նոքա եւս զձեր արարեալ քանի ապօրինաւորութիւնսն էին գրեալ եւ նզովելի վճռեալ: Զոր ահա առաքեցի առ ձեզ ասէ, զի տեսջիք եւ սեւերես լինիջիք: Արդ` եւ ես վճռեմ ասէ եւ եզրափակեմ, զի որպէս ի ձէնջ գրեցեալ եւ ի նոցանէ արարեցեալ պսակն` ընդ նզովի'ւք են պսակօղն եւ պսակեցեալքն, պսակօղքն եւ հրամանատուքն: Թուղթ մի եւս առ Թիֆլիզու Առաջնորդ Յովաննէս վարդապետն գրեաց սաստիկ մեղադրութեամբ եւ բարկութեամբ: Եւ զԲ իրս առաջադրեաց նմա, եւ պատուիրեաց առնել զմին յերկուցն, այսինքն ` կամ զքաղաքն զայն բարեպէս կառավարել` ըստ որում ունի յինքենէ զկոնդակ կանոնական, եւ զհոգեւոր հրաման, եւ յԱրքայէն եւս. եւ զօրինազանց սանձել, եւ զամենայն աւանդութիւնս սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց պահել ի կարգի: Եւ կամ ելանել եւ գալ ի ս. Աթոռս առանց յամեցման: Եւ թէ ոչ, անգամ մի եւս եթէ զգլխացաւական գիր ինչ ընկալայ ի քաղաքէդ` ի քահանայից կամ ի ժողովրդոց զյետինն ասացից ասէ, ի մէջ քաղաքիդ խայտառակ եմ առնելոց զքեզ` եւ ապա բերելոց աստ: Եւ այլ բանք առ այս: Զքահանայից թուղթն առ սա յղեաց զի զամենեսեան առ ինքն ժողովեալ, բացցէ եւ ընթեռնուլ տացէ ի լուր ամենիցն: Զոր ի ձեռն իւրեան յղեալ Ուլախան փայեկին յղեցաք: Գրեցաք եւս վասն այսր զթուղթ առ Արքայորդի Գեօրկին Միրզայն, ի պատասխանի թղթոյն: Նախ թէ` գրես դու թէ ձեր օրինաց եւ հոգեւոր բան էր եւ Առաջնորդի գործ` դու է՞ր խառնեցար, թող Առաջնորդն հոգալ զիւր գործն: Երկրորդ ` որ գրես ասէ թէ` կանօնագրովք քննեցաք չհասութիւն ոչ գոյ, միթէ ի քաղաքդ այլ կանոնագիրք գոյ ասէ` զոր մեք չիցեմք ընթերցեալ: Այլ գիտես ասէ եւ ընթերցեալ եմք, եւ մեծ օրինազանցութիւն է այդ, որպէս եւ դուք եւ ինքեանք գիտէք եւ վկայէք: Երրորդ` գրես ասէ թէ` ի նախանձու արարին զայդ ընդ տէր Աբրահամին վասն Հախպատու արդեանցն, (որպէս ի վերն գրեցաւ : ) այդ է մեծ զարմանք ասէ` որ դու այդքան իմացար, եւ տէր Աբրահամն ունի յայդմ զմեծ իրաւունս, եւ վրէժխնդիր չեղեր` որ կարօղ էիր. այլ զայդ իրաւունքդ թողեալ ասէ` մէկ չհաս եւ օրինազանց պսակի աղագաւ տիրութիւն առնես տէր Աբրահամին, եւ գրես եւս զքանի չար օրինակս` թէ շատ է եղեալ այդպէս վկայելով եւ դու ինքնին, թէ եւ այդ չհաս է: Լաւ չէ՞ր ասէ` զի նոցա արարելոցն եւս վրէժխնդիր լիէիր եւ մեզ գրէիր ի պատժել. քան թէ` զնոցա արարեալ չարութիւնս օրինակ բերեալ` դու եւս պատճառ լինիս վերստին առնելոյ, եւ մեզ եւս գրես թոյլ տալ: Զինչ առնեմ ասէ, մեք ի մէջ յօգնատեսակ ցաւաց. իսկ դոքա ելով ի ներքոյ տէրութեան եւ խնամոց ձերոց` ազատ յամենայն ցաւոց, այդպիսի անկարգութեանց պարապին, վասն ախտից իւրեանց առ ձեզ անկանին, եւ դուք չգիտելով զորպէսն` մեզ իրիջայ գրէք: Բոլոր ազգին մերոյ ցաւն զոր տանիմք` այդ քաղաքիդ քահանայից մեզ հասուցեալ ցաւոցն ոչ լինի տասանորդ: Մինչ կամիմք ասէ միոյն վրէժխնդիր լինիլ գան առ ձեզ անկանին, եւ դուք տէր կանգնեալ` իրիջայ գրէք մեզ` եւ պետժել ոչ թողուք: Վասնայսորիկ յօրէյօր կատաղին, եւ ի վատ անդր ընթանան: Եւ զի խնդրէր բարկութեան թուղթ գրեալ Առաջնորդին եւ Մկրտումին որպէս ասացաւ, վասնորոյ գրեաց թէ` այն կանոնականն զոր սաստիկ նզովիւք գրեալ եմք յայդ քաղաքդ, այն բաւական է դոցա նզովք եւ պատիժ, այլ վերստին գրել ինչ ոչ է պիտոյ: Ծանոյց եւ զգրելն առ քահանայսն եւս զթուղթ, եւ գրեաց` զի զԱռաջնորդն եւ զքահանայսն կոչեալ առ ինքն` առաջի իւր ընթեռնուլ տացէ: Մէլիք Շաքարօյին ետուք զայս, որ ընդ վերոյիշեալ Ուլուխան փայեկին ել ի դեկտեմբերի ժԵ: