ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զ I)
       Ա.
       1 Եւ թե ոք միտ դնէ` տիւն միշտ տեւէ, ուր եւ երթա արեգակն եւ գիշերն` գիշեր, ուստի հեռանա։
       2 Եւ եղեւ երեկոյ եւ եղեւ վաղորդայն . աւր մի. լոյսն անմարմին եւ աննիւթ պաշտեալ զչափաւորն. եւ ըստ ոմանց կից էր յարփին եւ ըստ այլոց ` յայնկոյս լերանցն հիւսիսոյ , ուր եւ զարեգակն ասեն ընթանալ զգիշերոյն ։
       A , H