ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԼԷ (ԺԷ)
       Գ. 1
       1 Եւ աւձն էր իմաստնագոյն քան զամենայն գազանս զոր արար Աստուած։
       2 Եւ աւձն աւելի ոչ ունէր յառաջ իմաստ, այլ յետոյ կոչեցաւ խորամանկ, զի անաւթ եղեւ չարին, զոր ի դէպ ետես առ իւր խարդախանս։ 3 Եւ լցեալ զնա մատչի եւ կինն, զոր զատեալ յառնէն զբաւսնոյր առ եզերուք դրախտին։ 4 Եւ ասէ աւձն ցկի նն` զի է զի ասաց Աստուած . Յամենայն ծառոց , որ ի ներքս են ի դրախտի այդր մի ուտիցէք։ 5 Ոչ թէ յԱստուծոյ լուաւ սատանայ զպատուէրն Աստուծոյ, եւ ոչ նախագիտութիւն ինչ ունի յանձնէ, այլ ի դէպ է, թէ ի պատմելն Ադամայ Եւայի լուաւ նա, ո'չ զամենայն, այլ միայն չուտելն, եւ ոչ թէ յորքան ծառոց <ծառոց >, զի վաղվաղակի փախնոյր իբրեւ զապստամբ եւ զչար ծառոց։ 6 Եւ սատանայ, զի վնասեալ էր եւ աւձիւն վստահանայր մատչիլ, որ ըստ բնութեան ողջ էր եւ ձեռն ընդել եւ ընդ իշխանութեամբ տուեալ նմա։ 7 Եւ ասէ , Զի՞ է ասաց Աստուած յամենայն ծառոց , որ եւ ի դրախտի այդր մի ուտիցէք։ 8 Մեղմեխանաւք իմն դնէ զբանն իբր թէ ուսանել կամի, յամենայն ծառոց զչուտելն միայն յիշելով, զի առաւել ցուցցէ զԱստուած չարակնեալ զնոսա եւ յամենայնէ արգելեալ, եւ զինքն բարեկամ առաւել։ 9 Եւ զսուտն խառնէր ընդ ճշմարիտն, զչուտելն ի միոյն ընդ ամենին. ուստի առաւել զարմացաւ կինն, որպէս ընդ գիտաւղ եւ ընդ բանական ի խաւսսն. եւ զտեղի առ յորմէ փախնուլ պարտ էր, կամ ասել թէ` ուստի՞ է քեզ այդ։
       A 28ա