ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԳ (ԽԲ)
       Թ. 24-27
       1 Սթափեցաւ Նոյ ի գինւոյն եւ գիտաց զինչ արար ընդ նա որդին կրցեր 24)։ 2 Շնորհ Հոգւոյն ազդեաց նմա ի տեսանելն զծածկոց իմաստուն որդւոցն, եւ զի մի ' առաքինութիւն նոցա անվարձ իցէ եւ a մի յանցանք կրցերոյն ` անապաշխար։
       3 Գիտաց, ասէ, զինչ արար որդին կրցեր։
       4 Եւ թեպէտ երիցագոյն էր քան զՅաբեթ ` կ րցեր կոչէ, վասն զկրսերարար անմտութիւնն, զոր կալաւ յանձին, շարժեալ ի չարէն, զոր ընդ ագռաւուն արձակեցաւ ի Նոյէ, եւ յելանելն ի տապանէն բունեալ ի կինն Քամայ, որ էր ի դստերացն Կայենի, որ յիմարեցոյց զՔամ, որպէս Յեզաբէլ ` զԱքայ աբ ի ձեռն կախարդական հնարից բայց ի գթոյ ծնողին, զոր եւ երկրորդ արարիչ թէ ասէ ոք ` ոչ վրիպէ, որոյ անարգողին մահու վճիռ ետ Աստուած աւրինաւքն։
       5 Եւ ասէ . Անիծեալ Քանան մանուկ եւ ի ծառաութեան կայցէ եղբարց իւրոց 25) ։ 6 Ընդէ՞ր ոչ զՔամ յանցաւոր, այլ զՔանան զանմեղն տղայն անիծանէ ։ 7 Զի յԱստուծոյ աւրհնեցաւ ընդ եղբարսնa. ոմանք ասեն ոչ իշխեաց անիծանել զաւրհնեալն յԱստուծոյb, որոց ասելի է` զԱդամ աւրհնեաց Աստուած յետոյ ընդէ՞ր դատապարտեաց, այլ զի զերկոքին մի եին չարութեամբ, արար զերկոսին մի եւ ետ ի վերայ սալի եւ զուռն անիծիցն կոփեաց ի վերայ, իբրեւ աւձիւն զառաջին չարն, քանզի է ուրեք զի Աստուած զարմատն եւ ըզուռն բառնա, իբրեւ զՍոդովմացիսն . եւ է զի զարմատն իբր եւ զփարաւոն զաւրաւքն, եւ է զի զոստսն, որպէս եւ աստ` զՔանան , զի թե զՔամ անիծանէր, սահմանեալ լինէր չարն յամենայն որդիսն եւ լինէր կրկին ջրհեղեղ, այլ զի ետես աւելի արիս յորդին քան ի հայրն` ի նա տանի զանէծսն եւ չթողու զբոլորն անէծք ամենայն մասամբքն մնալ ի նմաc, այլ ի մին եւ եթ ածեալ ասէ . ի ծառայութեան կացցէ եղբարց իւրոց 25), զի երկուցն ծառայելով ոչ կարասցէ ի գործ արկանել զախորժելիսն իւր` երկու լուծ ունելով ի պարանոցն ։ 8 Զի թէ ներքոյ անիծիցն գոլով եւ ծառայութեան զՏեառ ն եւ զաւրհնելոյն զվիճակն առնոյր զՍէմայն` տասն ազգ աճեցեալ իւր, այլ եղբարցն զԵգիպտոս եւ զԵթոպիա ունելով զհայրենիսն ։ 9 Եւ թե ազատ թողեալ էր` որպիսի չարիս ոչ գործէրa, քանզի ոչ Նոյ այլ գործքն իւր արար զնա ծառայ եւ տայ զդատաստանն չարութեան ի ձեռն Յեսուայ, զուխտա զոր եդ ընդ Աբրաամու եւ զերդումն իւր ընդ Իսահակայ , մինչեւ հազար ամ, յորում մտանէն գաբաւոնացիքն ի ծառայութեան։
       10 Աւրհնեալ Տէր Աստուած, Աստուած Սեմայ 26)։
       11 Աստուածաբանութիւն է այս. երեք անուն ի միում բանի, վասն զի զերեք անձինք ի միում բնութեան յազգն Սեմայ աւրհնեալ, որ է ուղղափառացa։
       12 Ընդարձակեսցէ Տէր Աստուած Յաբեթի 27)։
       13 Զի ընդարձակեաց, տարածեաց զբաճ[կ]ոնակն ի վերայ հաւրն։
       14 Եւ բնակեսցէ ի տան Սեմայ 27)։
       15 Փոխանակ զի բնակեաց երկիւղ Տեառն ի նմա` ծածկեալ զմերկութիւն հաւրն ։ 16 Ընդարձակեսցէ Տէր Աստուած Յաբեթի, զի աճեցին զարմիւք եւ զաւակաւք ընդ ծով եւ ընդ ցամաք ։ 17 Եւ բնակեաց Տէր Աստուած ի տան Աբրաամու որդոյն Սեմայ ։ 18 Դարձեալ ճշմարիտ մարգարէութիւն է բնակելոյն Տեառն մարմնով ի տանի Երուսաղեմի եւ յեկեղեցոջն, որ զառաջինն ի հրէից հաւատացելոցն կանգնեցաւ ։ 19 Եւ ապա ընդարձակեցաւ յազգն Յաբեթա` ի Հայս, ի Գամիրս եւ Յոյնս, որ յաւանաց, եւ յայլս յորս մի եկեղեցի եղեւ կաթողիկէ, որում ասաց. Ի սմա բնակեցայց, զի հաճեցա ընդ սա, թէպէտ Աբրաամ ծառայեաց յԵգիպտոս եւ Քանանացոյն Մելքիսեդեկի երկիր եպագ, այլ թափեաց զգերին սոդոմաեցոց ։ 20 Եւ եկաց Նոյ յետ ջրոյն ամս ՅԾ (350) եւ ամենայն ամք ՋԾ (950), եւ մեռաւ ։ 21 Երեք հարոյրն` խորհուրդ հաւատոյ եւ յիսուն` հաւատացելոց ազատութիւն ։ 22 Ջ (900)-ն դրացի է հազարեկի, որպէս եւ Նոյ, ազատ գոլով ի մեղաց` մերձաւոր Աստուծոյa։
       A 45բ-46ա, H 75ա-76ա