ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ա (Ա)
       Ա.
       1 Անմարմին եւ անհատական բնութիւն է Աստուած, եւ յամենայնի բաւական. զաննիւթն նիւթացոյց եւ զանէն գոյացոյց։ 2 Բան գոլով` ձայնիւ զամենայն ինչ արար։ 3 Չորք տարր, նիւթեղէն ի պէտս շինութեան աշխարհի արար ` հող եւ ջուր, աւդ եւ հուր։ 4 Զի առանց հողոյ ոչ լինի թանձրութիւն շաւշափելի, եւ առանց հրոյ` կալումն եւ ըմբռնումն, եւ ո'չ առանց աւդոյ` շարժութիւն, եւ առանց հրոյ` երեւումն։ 5 Երկիր ծանր գոլով զներքին վայրն էառ, եւ ջուր` թեթեւ քան զերկիր եւ ծանր քան զաւդ` ի վերոյ հողոյ եւ ներքոյ աւդոյ զետեղեցաւ. եւ աւդ ծանր գոլով քան զհուր, զի գիճութիւն ջրոյ գոյ ի նմա, ի ներքոյ հրոյն կայացաւ։ 6 Քանզի հուր յինքն գնդեալ, խտացեալ, կարծրացեալ ի վայր պարզեաց զաւդ եւ զհողմն, որ բնութիւն է աւդոյ, որ եւ ի ներքոյ անցեալ հրամանաւ Արարչին փչեաց, փեռեկեաց ընդարձակեաց զհուրն ի վեր եւ ի խոնարհ, յերկուս կիսագունդս մեծ գործելով ծոցս շրջաբոլորս , վեցակուսի, յամենայն առաջս, զներքին կիսագունդն ի վայր մղելովն ` ներքին ծոցովն եւ զերկիր ի վեր փչելով, ըստ նմին եւ ի վերին փորուածս, եւ զերկին ի վեր եւ զերկիր ի խոնարհ ձգելով, երկուցն գտանի պատճառս շարժութեան երկնի, անդադար գնդելով եւ տանելով, եւ զերկիր անխլիրտ a պահելով։ 7 Զի իւր ծանրութիւնն բնական չթողու զինքն ի վեր. եւ ի ներքուստ` հողմոյն բռնութիւնն ի վայր։ 8 Այլ եւ յամենայն կողմանց հարթ գոլով եւ հաւասարակշիռ պատճառ է կալոյն հաստատ, մանաւանդ զաւրութիւն արարչական բանին , որ կրէ զամենայն եւ պահէ ի կարգի իւրում, որպէս եւ ասէ . Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին…։
       9 Եւ երկին երկու` հուր եւ աւդ, եւ երկիր երկու այն` ջուր եւ հող, իսկ որ է ճշմարիտն Հայր, Բան` Որդի, Է` Հոգին Սուրբ. Աստուած` եռանձնեայ եւ մի արար զերկին եւ զերկիր։
       Ա.
       10 Քանզի զերբն եւ զուրն եւ զորպէսն աշխարհի չասաց Մովսէս. այլ թե Ի սկզբանէ արար Աստուած, զի մարթ էր մասամբ նման գոլ արարածոցս Արարչին, զի որպէս Աստուած յինքեան է եւ չիք նմա տեղի, նոյնպէս եւ աշխարհս յինքեան է։ 11 Եւ որպէս Աստուած աներբ եւ անժամանակ է. եւ աշխարհի արարչութեանն երբ ոչ գրեցաւ։ 12 Եւ որպէս ոչ ոք է գիտաւղ զզիարդն եւ զորպէսն Աստուծոյ, նոյնպէս եւ ոչ ունի ասել ոք բովանդակ զամենայն արարածոցն զորպիսութիւն, բայց միայն զոր արարն գիտէ զամենայն։
       A