ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԱ (ԻԸ)
       Գ. 21
       1 Եւ արար տէր Աստուած Ադամա յ եւ կնոջ նորա հանդերձս մաշկեղէնս եւ զգեցոյց նոցա։ 2 Ողորմեցաւ ամաչեցելոցն եւ պատժեցելոցն. հարկանեմ, ասէ, եւ ես բժշկեմ։ 3 Կենդանական մորթովք , զոր գոյացոյց զգեցոյց զնոսա, տուեալ հրաման զնոյնն եւ զնմանն առնել եւ զգենուլ։
       4 Զգեցոյց եւ ծածկեաց զամաչեցեալսն ի միմեանց` փրկութիւն տուեալ եւ զէն ընդ դէմ ցրտոյ եւ տաւթոյ եւ ցանկութեան ։ 5 Եւ զուստին չէ արժան հարցանել, այլ զայն , թե ուստի՞ չկարէ առնել Աստուած։ 6 Առ մարդկան այլք առնեն եւ այլք զգեցուցանենa, իսկ զոր Աստուած արար ինքն զգեցոյց, թէպէտb եւ առ ժամայն նշանակ սգոյ եւ տրտմութեան էր յանցաւորացն. իսկ առ յապա ակնկալութիւն ինքնազգեստ ի կենդանի փառաց անմահութեան։ 7 Այլc եւ մեռելոցն մեղաւք մորթ մեռեալ զգեցուցանէ, զի յայնմ յետէ ի մեռել ոց համարի ենd։
       A 32ա, H 53բ-54ա