ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԷ (ԻԵ)
       Գ. 12
       1 Ո՜, [խնամք ] մարդասիրին. ոչ միջնորդաւք յանդիմանէ որպէս թագաւորք առնէն եւ դատաւորք` զմահապարտս, այլ ինքնին թագաւորք եւ դատաւորք` զմահապարտս, այլ ինքնին նախոտիցն տայ զգայութիւն տա ձայնի` յորմէ թագչին ։ 2 Եւ աստ տնկեաց ի բնութիւնս զմտացն խիղճս միշտ ընդ մեզ լինել, եւ կռփել զկնի մեղացն եւ անհաշտ պատերազմել` մինչեւ հանցէ զցաւն կսկծմամբն։
       3 Բայց եթէ ի ծառոյն, ասէ, յորմէ պատուիրեցի, քեզ հարցմամբ եւ կարծեաւք դնէ զբանն, զի ինքն խոստովանեսցի խոնարհութեամբ եւ գտցէ քաւութիւն։
       4 Եւ ասէ Ադամ , կինս զոր ետուր ինձ , սա ետ ինձ ի ծառոյ անդի եւ կերայ։ 5 Յանդգնութեամբ ետ զպատասխանին, պատճառելով ոչ միայն զկինն, ա'յլ եւ զպտուղ կնոջն զԱստուած, որ ի բարին գործել ետ նմա աւգնական եւ ոչ իշխան արկանելոյ ի մեղս։
       A30ա, H 51ա։