ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ժ (Գ)
       Ա. 14-16
       1 Երկուս գունդս կարակնաձեւս` բոլորս, աւդեղէնս խտացոյց, մածոյց, որովայնացոյց, բերանացոյց եւ զհամատարած լոյսն էարկ ի նոսա։ 2 Զսեռն. եւ զյստակն եւ զհրաշատն էարկ ի յաման արեգականն, եւ զնուազն եւ զիգագոյնն յանաւթս լուսնին ։ 3 Եւ զսեւ աղաւտագոյնս եւ զթանձրատեսակսն` ըստ աւելեաց եւ պակասման էարկ ի յաստեղսն եւ եդ զնոսա ի ներքոյ հաստատութեանն։
       4 Զլուսաւորն մեծ յիշխանութիւն տուընջեան. եւ զլուսաւորն փոքր յիշխանութիւն գիշերոյ, եւ զաստեղս։
       5 Նախ, զերկուսն մեծ ասելով փոքր կացոյց զայլսն, եւ զարեգակն մեծ ասելով առաւելեցոյց զնա` որ զէութիւն գոյին ունի զիշխանութիւն, քան զայն որ զստուէրին , մանաւանդ զտիւն արեգակն առնէ , եւ զգիշերն գնալովն եւ գալովն ։ 6 Իսկ զգիշերն լուսինն ոչ առնէ, այլ մխիթարէ զտխրութիւն ստուերին ցանկալի գործելով եւ զաստեղս առաւել պայծառացուցանէ զաղաւտ լոյսս նոցա յորդորելով։
       A 14ա, H 17աբ