ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԶ (ԺԲ)
       Բ. 7-14
       1 Եւ ստեղծ տէր Աստուած զմարդն հող յերկրէ եւ փչեաց յերեսս նորա շունչ կենդանի . եւ եղեւ մարդն յոգի կենդանի ` իբրեւ զայլ տեսակս երկրի 7). եւ վասն մարդոյն լինելութեան կրկնէ, եւ երեքկնէ , թե արարած է, ի յանդիմանութիւն այնմ, որ աստուածանալն կամեցաւ` նախ Ադամ եւ զկնի մոլորեալքն ի հեթանոսաց ։ 2 Զի ոչ եթէ այլ մարդ է սա, բայց միայն նա, որ ի վեցերորդին եղեւ , թէպէտ խաբին ոմանք յեւթներորդի աստ եղեալ։
       A 22ա