ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԷ (ԺԲ I)
       Բ.
       1 Եւ փչեաց յերեսս նորա շունչ կենդանի։ 2 Փչեացն աւտար է եւ ի հրեշտակաց եւս թող թէ յԱստուծոյ ՝ անվայելուչ : 3 Այլ զիջանէ գիրք զտկարութիւնս մեր ածել յուսումն, զի ի բերանոյ ի կենդանւոյ շունչ ջերմ ելանէ ցուրտ աւդ շնչելով, որպէս զի զաւդն ` ի տարերացս առեալ մարդոյն, եւ զբանական հոգին վառէ ի նմա փչմամբն Աստուած մարդաբար, զոր փոխանակ հոգիացոյցն եւ կամ շնչացոյցն ասելոյ փչեաց ասէ. բայց են ոմանք , որ զշնորհաց Հոգին ասեն։
       2 A 22ա, H 35բ