ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԼԶ (ԺԶ)
       Բ. 25
       1 Եւ էին մերկ Ադամ եւ կինն իւր եւ ոչ ամաչէին։ 2 Եւ ոչ զի փառաւք ծածկեալ էին, զի եւ Հրեշտակք երկնաւոր փառաւք լի են, սակայն ամաչեն եւ յոյժ պատկառին եւս` զդէմս եւ զոտս ծածկելով` զչափ ահագին փառացն ճանաչելով զԱստուծոյն զինքեանցն թագուցանեն զփառս։ 3 Իսկ նոքա ընդ ծառս դրախտին պշուցեալք էին եւ ընդ բազմապատիկ բերս պտղոցն, ընդ անթառամ ծաղիկսն եւ ընդ անապական տերեւսն ոչ զամաչելն գիտէին եւ ոչ զերկնչելն. զի թէ տաժանեալքս եւ խրատեալքս մահու մոռանամք զահ եւ զամաւթ, զի՞նչ պարտ է վասն նոցա ասել, այլ եւ զի չէր ամաւթոյ գործ գործեալ, ի միտ անգամ ոչ անկանէր ամաւթն զոր ի հանդերձեալն ընդունելոց էն արդարքն։
       A 28ա