ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Խ (ԺԹ)
       Գ. 6ա-7
       1 Վասն որոյ առ ի պտղոյն եկեր եւ ետ առն իւրում եւ կերան եւ բացան աչք եւ տեսին զի մերկ եին, եւ կարեցին իւրեանց սփածանելիս։
       2 Արդ, յիրաւի ասէ առաքեալ` թէ Ադամ ոչ պարտեցաւ այլ կինն պարտեցաւ եւ յանցեաւ այլ Ադամ հաւանեցաւ եւ ցաւակից եղեւ կնոջն. թեպետ եւ կինն զուտելն յամեաց եւ ի մէջ խորհրդոց բազմաց տանջեցաւ ի տեսանելն զգեղ եւ զքաղցրութիւն պտղոյն։ 3 Այլ ոչ իբրեւ զԱդամ, որ ի տեսանելն զկինն` կերեալ եւ խայտառակեալ մերկութեամբ եւ բազում ցաւս ցաւեաց եւ ի ծուփս չարչարանաց տանջեալ լինէր, թէ զի՞նչ արասցէ։ 4 Եւ զայն ոչ կարաց ընտրել , թէ գլուխն անախտ մնալով կարէր եւ ընդ մեղուցեալ անդամսն հաշտեցուցանել զԱստուած ապաշխարութեամբ, այլ ընդունելի համարեցաւ ընդ նմա կրել զնորայն պատուհասն ։
       A 29ա, H 48բ-49ա