ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Է II)
       Ա.
       1 Դարձեալ զատեաց մեկնեաց զմեծ աւրն միաշաբաթուին յայլոց աւուրցն. եւ զեկոյց զաւրն վերջին զաներեկոյ եւ զանփոխանորդ։ 2 Եւ նա է աւր առաջին, զուգակից լուսոյն որ եղեւ ի նմա աւրն սուրբ եւ փառաւոր պատուիչ յարութեանն Քրիստոսի յամենայն դարս մինչեւ լուսանայ մինն ` մէկնակն։
       A , H