ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ը III)
       Ա. 6-8
       1 Եւ ասաց Աստուած` եղիցի հաստատութիւն ի մէջ ջրոցդ. եւ եղիցի մեկնել ի մէջ ջուրցդ եւ ջուրց, եւ եղեւ այնպես։ 2 Եւ արար Աստուած զհաստատութիւնն, եւ անջրպետեաց ի մէջ ջրոյն, որ ի ներքոյ հաստատութեանն եւ ի մէջ ջրոյն, որ ի վերոյ հաստատութեանն։ 3 Եւ կոչեաց զհաստատութիւնն երկին։ 4 Եւ ետես Աստուած զի բարի է. եւ եղեւ երեկոյ եւ եղեւ վաղորդայն. աւր երկրորդ։
       5 Իմանալ զԱստուած գործ հաւատոյ է , սակայն ճառելն զնմանէ ժպրհութիւն է, քան զի անորակ եւ անորպիսութիւն է Աստուած, եւ յաղագս մեր մարդասիրեալ` ձայնի եւ ձեռին եւ բանի եւ թուական կարգի կարաւտի, զի թե ոք ումէք ակնարկէ` ազդումն լինի շարժման ի քթիթսն, իսկ Աստուած առանց այնր նուաղ մասին` կամաւք միայն կարաւղ է բիւրաւոր քան զայս արարածս յանդիման կացուցանել։ 6 Այլ կարծիս տալն զգայութեանց, զի մեք բանիւ եւ մտաւք վայելեսցուք ի բանական եւ ի գործական պատմութեան Արարչին. եւ այնպէս համարեսցուք զանձինս եթե ընդ Արարչին էաք, յորժամ առնէր զարարածս, քանզի զաւրութիւն Տեառն ազդող եւ ձգող է, յորժամ սուրբ մտաւք հպի ոք` ոչ ասող եւ եթ, այլ` տեսող համարեսցի։
       7 Եւ ասէ Աստուած եղիցի հաստատութիւն ի մէջ ջրոցդ ) եւ արդիւնացաւ հրամանն, թանձրացաւ հողմն, խտացաւ բնաւին` անպախելի եւ անպայթելի, եւ էանց ի մէջ ջրոյն։ 8 Եւ յորժամ ասաց` եղիցի մեկնել ի մէջ ջուրցդ եւ ջուրց ` վերացաւ հասարակն ջրոյն, եւ զկնի նորա հաստատութիւնն ի սահմանեալ տեղին իւր։
       9 Եւ զի ասաց ` Արար Աստուած զհաստատութիւնն , եւ անջրպետեաց Աստուած ի հաստատութիւն 7) հաւատոց վասն բանին զաւրութեան, զի ասացն` արար է, եւ անջրպետելն յայտ առնէ, թե չէ արկեալ զջուրն ի վերայ հաստատութեանն որպէս ի կոնք, եւ սեղմեալ, այլ զայն ցուցանէ, թե հաստատութիւնն միջոց է ջրոյս, որ ի վերայ երկրի է , եւ ջրոյն, որ ի վեր է քան զնա, որքան այս ի վայր քան զնա։ 10 Որպէս եւ Դաւիթ ասէ ` Ջուրն , որ ի վեր է քան զերկինս , աւրհն * ։
       11 Եւ պատ առին երկոքեան զամենայն աշխարհաւս, ընդ վերինն երկին գնդաձեւ` ոչ կարի հեռի եւ ոչ բնաւին մերձ։ 12 Հասարակակշիռ աւդոյ շնչմամբ` ի ջրոյն կենդանութեան` առ երկու իրս աւգտակարս` զծանրութիւն երկրի թեթեւացուցեալ եւ զկիզողական հուրն արգելեալ ի վեր եւ կամարաձեւ ջուրն ի հաստատութիւնն. եւ հրեղէն երկինն ի վեր եւ ի խոնարհ։ 13 Եւ յամենայն կողմանց հեռացեալ յերկրէ եւ հողմով խառնեալ ընթանան անդադար եւ ջրեղէն կամարն ։ 14 Ո'չ շփոթմամբ տեղի ինչ ծանծաղագոյն է եւ տեղի ինչ թանձրագոյն, այլ հարթ եւ զուգակշիռ ընթացիւք ի վեր եւ ի խոնարհ, անկտրելի եւ անհատական։ 15 Եւ չէ զարմանք, յորժամ տեսանեմք ջուրս յամպս կապեալ եւ ոչ արձակէ առանց հրամանի, եւ զի շարժին ջուրքն յալիս եւ ի ձայնս, վկայէ մարգարէն Ո՜ արար զբազմութիւն ալեաց ջուրցն ծփանաց յերկինս ` Տէր ամենակալ անուն է նորա ։
       16 Եւ կոչեաց Աստուած զհաստատութիւնն երկին։ 17 Եւ ետես Աստուած զի բարի է, եւ եղեւ երեկոյ եւ եղեւ վաղորդայն աւր երկրորդ 8)։
       18 Հաստատութիւն կոչեցաւ ի փարատել զերկիւղն խախտելոյ եւ փլանելոյ. որպէս եւ Եսայի ասէ` կամարանման եւ խորանաձեւ կոչէ զերկին անվախ գործելով զմեզ յանկմանէ, որպէս եւ Դաւիթ ասէ ` Ձգեցեր զերկինս որպէս խորան , զոր եւ յաղագս աննեցուկ երկրի զգուշանայ ասելով` հաստատեաց զերկիր ի վերայ հաստատութեան իւրոյ, զի մի ' սասանեսցի յաւիտեան։ 19 Եւ կրկին կոչեցաւ սակս հաստատութեան եւ բարձրութեանն անբաւութեան եւ նմանութեան առաջնոյ երկնին, որ անուականն ունի զշրջումն, իսկ սա` ժամէ ի ժամ։
       A 9բ-10ա, H 7ա-8ա