ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԶ (ԼԲ I)
       Դ. 5-7
       1 Նախ Աստուած բաժանեաց եւ ետ մարդկան յերկրէ, ի ջրոյ, յաւդոյ, եւ ի մարդկանէ խնդրէ իբրեւ զկարաւտեալ առ սէրն իւր սուրբ, որ ում պարտ է զլաւն հանել մասն, զի տացէ զանանց մեծութիւնն ։ 2 Զայդ, ասէ, ուղիղ առնես զմատուցանելդ, այլ զի ի մնացորդացդ եւ զանպիտանն քեզ` բերեր ինձ ո'չ ուղիղ է. առ քեզ լիցի դարձ նորա եւ դու տիրեսցես նմա 7) ։ 3 Զոր բերեր, ասէ, եւ այդ քե զ լիցի. զի սէր ի ներքս ոչ խառնեցեր ։ 4 Այլ եւ զղջումն ի միտ արկանէ, զի պատրաստ լինիցի ի միւս տարին, եւ ոչ որպէս ոմանք ասեն, թե զեղբայրն ետ ի ձեռս նորա. մի ' լիցի կարծել, զի հայհոյութիւն է յԱստուած, զի նա ոչ բռնի վարէ զոք յառաքինութիւ ն կամ ի չարութիւն։
       A 33բ, H 56ա