ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԵ (ԺԱ II)
       Բ. 6
       1 /// զոր թէ ոչ առնուն մարդիք եւ հրեշտակք յանասունս համարեալ են, որք ի մարս իւրեանց եւ ի տարերքս համաւրէն հային, իսկ պատկերն Աստուծոյ ի վեր եւ եթ նկատ է յամենածնաւղն եւ յիանալի անձրեւն , որ ի նմանէ պատուիրանն է, զի դեռեւս չէր եդեալ եւ զիմացուածս արարածոց ի կիր արկեալ, եւ դարձեալ գործէր զերկիր մարդն, զի չեւ էր յանցեալ մարդն եւ դատապարտեալ ի գործ սորա։ 2 Բայց աղբիւր ելաներ յերկրէ եւ ոռոգաներ զամենայն երեսս երկրի. ի դեպ է զի ի ցամաքեալն երկրի բխեցին աղբիւր ընդ լերինս եւ ընդ դաշտս, եւa զիարդ միաւոր կոչէ զբնութիւն ջուրց, որ աղբիւրաբար ելանեն մի կոչէ, որպէս անդեայ եւ պար եւ զաւր, եւ ամենայն ձիական զաւրութիւն` ձի թագաւորի անուանի, զի մի աղբեւրն զիա՞րդ կարէ ոռոգանելb զամենայն երկիր, կամ յաղագս շատութեան երկրի չբաւելով միոյ աղբեւրն, կամ վասն անհարթութեան երկրի լերանց եւ ձորոց, եթէ ոչ զԱստուծոյ աղբեւրս ասիցէ, որք ի զանազան տեղեաց ելեալ ոռոգանէին զսահմանս վայրացն. եւ բարիոք զերեսս ասէ երկրին, որ է պտղաբերն եւ զբերրին, որ կարէ ընդ ձեռամբ մշակաց մտանել եւ սերմանել, այլ եւ ի դէպ է ամպոց խոնարհիլ յերկիր, եւ առնուլ ջուր ի ծովէ եւ ի գետոց եւ յաղբիւրաց, որ ի վերայ երկրի, եւ աստի ելեալ ոռոգանէ անձրեւով զՏէրն երեսս երկրի, իբրեւ զմիտս ոռոգանէ զսգա[յ]արանս կենդանութեամբ, որ ի դէմս են` յաւրինակ Տեառն Յիսուսի, որ ել ի կուսական [արգանդէ]։
       H 34ա-35ա