ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԹ (ԺԲ III)
       Բ. 14
       1 Եւ արդ ի յասացեալ սահմանս գետոցն այսոցիկ դր ախտ ոչ է, բայց ելեալք ի դրախտէն մտանեն ի ծոց երկրիa, եւb ընդունիչ երակաւք ձեւեն զթանձրութիւն երկրի եւ գան աղբիւրանան միւսանգամ, որ յարեւելս եւ որ ի հարաւ եւ որ ի Հայս, որպէս թե աւետաւորք եւ Հրաւիրակք, անդրէն կոչելով զհալածեալ բնութիւնս, յոյս տալով եւ մխիթար տարագրելոցս։
       2 Եւ կոչէ Փիսոն զազգն Սեմա, եւ Գեհոն` զծառայն Քանանու յազատութիւն եւ Տիգրիս եւ Եփրատ զազգն Յաբեթի յընդարձակութիւն։
       A 22ա