ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԲ I)
       Ա. 17
       1 Եդ զնոսա Աստուած ի հաստատութեան երկնից . ոչ անշարժապէս կառուցեալ, այլ որպէս զԱդամ ասի դնել ի դրախտին, զի շրջեսցի ի նմա յընդարձակի. նոյնպէս եւ զնոսա, զի գնասցեն ընդ նա եւ ի ներքոյ նորա ոչ ոտիւք արագ վազելով եւ ո'չ թեւով թռուցելովք եւ ո'չ ըստ ջրայնոցն լաւղելովa, այլ յԱստուծոյ զաւրացեալք ի հրամանէ եւ յեդեալ սահմանէն ոչ խոտորելով բնաւին. գնան, ո'չ ընդ յերեկի շաւեղն այսաւր, այլ չափելով իմն` ի հարաւոյ ի հիւսիւս եւ ի հիւսիւսոյ ի հարաւ շարժելով։
       2 Զի յորժամ ի հարաւ շարժի արեգակն սառնասառոյց պաղին կողմանքս հիւսիսոյ եւ ձմեռնային ցրտութիւնն ազդէ ի միջոցս աշխարհի, եւ աշխարհն հնդկաց ամառնանայ ի պտղահասութիւն։ 3 Քանզի ծով հրեղէն ի հարաւ վասն բնական ջերմութեանն եւ արեգակ ն եւս տայ նմա աւգնականութիւն ։ 4 Եւ զմեր բքախառն ձմեռնն առնէ նոցա քաջախառնութիւն եւ պտուղք աշխարհին որ բղխեն որիշ են ի պտղոյ մերոյ աշխարհիս համով եւ հոտով եւ գունով։ 5 Եւ իւղք եւ խունկք յոլովագոյն ունին զմասունս հրոյ, եւ սեաւ մա ղձն յոլով են ի մարդիկն. վասն որոյ եւ լինին իբրեւ զարջասպան նեարկս , եւ ոչխարք` անբրդաբերք, ուղտք եւ գոմեշք մերկք եւ լերկք։ 6 Բայց քանզի հրատք են առողջաբերք եւ յերկարակեացք են բնակիչքն։
       7 Եւ մեզ դարձեալ անդի բանին դրունք գարնայն ոյն, իբրեւ արեգակն ի յայս կոյս կամի չուել հրեղէն իւրովք զաւրաւքն։ 8 Եւ հիւսիսայինն ընդդէմ նորա գումարեալ իբր նիզակաւ հարկանէ եւ անդրէն փախչի, եւ նորա զհետամտեալ առ սակաւ-սակաւ մաղելով տանի զնա ի տեղի իւր։
       A 14բ, H 17բ