ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԳ (Լ)
       Դ. 1
       1 Եւ եմուտ Ադամ առ Եւայ կին իւր եւ յղացաւ եւ ծնաւ զԿային ։ 2 Եւ ասէ . Ստացայ մարդ Աստուծով ։ 3 Եւ յաւել եւս ծնանել զՀաբել ։ 4 Եւ եղեւ Հաբել հովիւ խաշանց , եւ Կային գործեր զերկիր։
       5 Յանդգնեցան ոմանք ասել, թէ զի ի դրախտին չլինէր որդեծնութիւն այնր աղագաւ հանաւ ի դրախտէն ։ 6 Այլ Աստուած ոչ ի գործոյն իմանայ, այլ նախ քան զգործելն իմանա եւ գիտէ, զի պատկեր ասելով զմարդն զանմահութիւնն ցուցանէ , եւ ընդ անասունսն աւրհնելովն զնմանութիւնն ։ 7 Զի թէ կացեալ էին ի դրախտին աճէին անմահաբար եւ լնուին զդրախտն իբրեւ հրեշտակք զերկինս. եւ զաւրինակն զորպէսն Աստուած գիտէ, զի թե մահկանացու գոլով լցին զերկիր, ո՞րքան առաւել անմահ ծնընդեամբ . յետ Լ (30). ամի ելիցն ի դրախտէն գիտաց Ադամ զԵւայ, սգով եւ տրտմութեամբ` նախ տանջելով զինքեանս եւ անկերակուր եւս զյոլով աւուրսa, մինչb ի ձեռն հրեշտակի Աստուծոյ c գթացեալ Աստուծոյ մխիթարեաց զնոսա եւ հրամայեաց ուտել ի պտղոյ երկրին յոյս տուեալ զգալն մարմնով կեցուցանել զնոսա , զոր Դաւիթ հայցէ ասելով . Յիշեա ' զբան ծառայի քո , որով եւ յուսացեր զիսd * ։
       8 Յղացաւ եւ ծնաւ զԿային 1ա) ։ 9 Ասեն բժիշկք թէ ցաւածին որդին ցաւած լինի, քանզի մարդ վիրաւորեալ յոգի եւ ի մարմին որդիս ծնանի ցաւած, որ եւ դեղ մահու լինելոց է ծնաւղացն ։ 10 Եւ որպէս ինքեանք զարարիչն ոչ հանգուցին ի գործս իւրեանց եւ ոչ նոքա հանգիցեն ի չար զաւակն ։ 11 Սակայն ոչ տեսեալ Ադամ ի նմա զկնճիռն մեղաց ասաց . Ստացայ մարդ Աստուծով 1բ), որ է ակնկալութիւն միւս անգամ յԱստուծոյ մխիթարիլ եւ ոչ թողեալ ի ձեռաց Աստուծոյe։
       A 33աբ, H 55բ