ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի (Ը)
       Բ.
       1 Բարւոք ասաց ոմն երեք աշխարհք գոլ. աշխարհարարն եւ աշխարհ եւ մարդ. Աստուած իմանալի աշխարհ, աշխարհ` զգալի աշխարհ , մարդ` իմանալի եւ զգալի աշխարհ։ 2 Եւ չէ անպատեհ Աստուծոյ ի համար անգանել գործոցն իւրոցն , զի կտակ` եթե ձեռն եւ կամ պատկեր թագաւորի ոչ կնքէ զնա ` ոչ է հաստատուն նա , վասն որոյ եւ այժմ Արարիչն կնքէ զաշխարհ հանգչելովն յեւթներորդում աւուրն ։
       3 Հանգչի, զի հանգիստ նմա հայր իմ մինչեւ ցայժմ ։
       A 20բ, H 32բ