ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ձ (ԽԹ)
       ԺԷ. 5
       1 Եւ ոչ եւս կոչեսցի այսուհետեւ անուն քո Աբրամ, այլ Աբրաամ կոչեսցի անուն քո։ 2 Արդ , յորժամ Իսմայէլ ծնաւ հայր եղեւ երկրաւորաց, եւ յորժամ Իսահակ ծնանի հայր լինի երկնաւորաց` աստեղաց ։ 3 Եւ զիա՞րդ լինի մարդ հայր երկնաւորաց եւ երկրաւորաց. եթե ոչ այն որ խաւսի ընդ Աբրաամու լինի մարդ ի զարմիցն Աբրաամու 4 Վասն որոյ Աբրաամն հայր վերահայեաց, որ յաստեղս հայէր աստի ի վեր. եւ իշխեաց աստեացս, լսելով ձայնին Աստուծոյ։
       A 52բ, H 86ա