ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁԳ (ԾԲ)
       ԺԸ. 20-ԺԹ 1
       1 Զի յաւրանայր, եւ ձեռն յաղքատն ոչ կարկառէր, եւ որ առ մարդիք խակ է եւ առ աստուած ամբարիշտ է։ 2 Իսկ Աբրաամ աղաչէր ոչ վասն արդարոցն, այլ եւ վասն մեղաւորացն, գիտելով թե արդարն ապրի առանց բարեխաւսի ։ 3 Եւ զյիսնէ յիշէ եւ բուռն հարկանէ զազատն թուոյ որ, ոչ միայն զմարդիք այլ եւ զերկիր եւ զանասունս ազատէր ըստ աւրինացն եւ զդիակիր մայրն կենսակիր առնէ։
       4 Եւ ասէ թե իցէն յիսուն, եթե քառասուն եւ հինգ եթե քառասուն եթե երեսուն, եւ եթե քսան եւ եթե տասն (ԺԸ 26-32)։ 5 Վեցիւք բովանդակէ զխնդիրն, որովք շարժի մարմինն եւ լինի ապականացու, զի կարասցէ արդարն յանապականութիւն ածել զապականեալսն։ 6 Քառասուն եւ հինգ հոգեծնութիւն անդրանկի, եւ քառասուն շնչաբերութիւն արուին երեսուն ազգն եւ ի թիւ զինուորութեան, տասն թիւ կատարելութեանa, ընդ որ չէր արժան անցանել յանկատարն։ 7 Եւ զի ծածկէ զազգասիրութիւնն, զի ոչ վասն ազգի, այլ վասն բոլոր մարդկան աղաչէ, զի ազգքն չորք էին եւ չորրորդն եւս պակասեաց։
       8 Իսկ ասելն Քաւ լիցի քեզ, որ դատիսդ զամենայն երկիր (ԺԸ 25) յայտ արար, թե ամենայն երկիր լի է մեղաւք, եւ ներես դու ողորմութեամբ. զմինն մի' կորուսանէր ստուգութեամբ։
       9 Եւ գնաց Աբրաամ եւ Աստուած մեկնեցաւ ի տեղոջէն (ԺԸ 33)։
       10 Եւ քանզի Աստուած ի տեղոջ ոչ է, այլ եւ տեղիք յԱստուած եւ ի սիրելեաց ոչ մեկնի, այլ ծածկէ անեղն զինքն խնայելով յեղականսն։
       11 Եւ եկին երկու հրեշտակքն ի Սոդոմ (ԺԹ 1)։
       12 Յորժամ բարի առնէ Աստուած ի մեջ երկուցն կացեալ երեւի, իսկ զպատուհասն ի ձեռն երկուցն խնայող եւ տանջողական զաւրութիւնս առաքելով, որ եւ ըստ գործոցն կոչուին բարի եւ չար։ 13 Առաքեաց ի նոսայ տանջանս ի ձեռն հրեշտակի չարի, իբրեւ սատակղն անդրանկաց եգիպտացւոցնa։
       14 Բայց ընդէ՞ր Աբրաամ չառնէր զԵղիային եւ ասէր` ես միայն մնացի եւ խնդրեն զանձն իմ. թերեւս, զի զՄելքիսեդէկ տեսեալ էր Աբրաամ եւ զԱբեմելէք աստուածածան[ա՞ւթ]. կարծէր զոմանս արդար գոլ յերկրի։ 15 Իսկ Եղիա զայրացեալ վասն Բահաղու մարգարէիցն եւ չարութեան Յեզաբելի ասէր զայնa։
       A 55բ-56ա, H 90ա-90բ