ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԹ (ԼԳ)
       Դ. 10-11
       1 Եւ ասէ տէր Աստուած. զի՞նչ գործեցեր. ձայն արեան եղբաւր քո բողոքէ առ իս յերկրէ 10).
       Ձայնa արեան եղբաւր քո. ոչ ձայն շնչոյ, այլ ձայն արեան կենդանոյ` յայտ է` հոգւոյն . դարձեալ, բողոքէ ոչ բանիւ, այլ տեսլեամբ, որպէս եւ Երկինք պատմեն զփառս ։ 2 Եւ դարձեալ ` Ձայն արեան եղեւ ։ 3 Մասն է մարդն հողուտ երկրի` արեամբ եւ երկնի` հոգւով, եւ երկոքին խաւսին ընդ Աստուծոյ, թէպէտ մին յիշիa։
       4 Յիրաւի ասաց չուտել արիւն ։ 5 Ժրացաւ մահ յաղթեալ կենացն. փութացաւ, խաւսեցաւ մեռեալն. կալեալ զգարշապարացն զարկոյց զնա յապականութիւն, զի չէ նա գործ Աստուծոյ, այլ կեանքն է անդրանիկ եւ գործած Աստուծոյ, վասն որոյ եւ սաստկապէս դնէ զպատուհասն ի վերայ մահու ասելով ` Անիծեալ լիջիր դու ի վերայ երկրի , որ եբաց զբերան իւր ընդունել զարիւն Հաբելի եղբաւր քո ի ձեռաց քոց , գործեսցես զնա եւ մի յաւելցէ տալ քեզ զզաւրութիւն իւր ։ 6 Երերեալ եւ տատանեալ լիցես , ի վերայ երկրի 12) ։ 7 Ոչ յինքենէ անիծանէ, այլ յերկրէ, զի աւրինաւոր թագաւոր բարի գործոյ է պատճառ. զի թե ' յինքենէ անիծեալ` էր նոյնժամայն մեռաներ, այլ յերկիր տայ զնա, որ ետ զէն մահու եւ գերեզման, զի կռուիցին առ միմեանս ։ 8 Եւ ինքն մխիթարէ զսպանեալ ն` լսելով արեան նորա, այն որ ի կեանսն հաճեցաւ ընդ նմա եւ ընկալաւ զպատարագ` նորա, եւ յետ մահուն յարքայութիւն իւր ընդունի զնա, առաջին վկայ զնա առնելով իւր եւ բարեկամ։
       9 Յարենէն, ասէ , Հաբէլի արդարոյ մինչեւ ցարիւնն Զաքարիա յ խնդրեսցի յազգէդ յայդմանէ ։ 10 Վասն զի յայտ է թէ ի սպանողացն սպանողն է ։ 11 Արդ, ուր սպանաւ Հաբել բերան երկրի կոչեցաւ, եւ ուր եդաւ Տէրն` սիրտ երկրի ։ 12 Առաջին մարտիրոսն Հաբել, որում թոյլ ետ Աստուած` նախ նմա իջանել ի դժոխս եւ ի գերեզման, զի ի պատճառս նորա խնդրեսցին այլքն, որպէս ի պատճառս Ղովտայ Աբրաամ փրկեաց զՍոդոմայեցիսն ։
       13 Գործեսցես զերկիր 12ա), վասն զի դրախտին չեղէք արժանի . Եւ մի տացէ քեզ զզաւրութիւն իւր 12բ), զի արեամբ եղբաւրն շաղախեցեր զնա, ե ւ զզաւրութիւնն, որ յԱստուծոյ տուաւ քեզ` չարաչար արկեր ի կիր ։ 14 Մի տացէ քեզ զզաւրութիւն իւր, զի մի դադարեսցես ի գործել զնա ։ 15 Եւ զի յաւելեր յանէծս երկրի զկնի հաւրն քո, արդ մի յաւելցէս տալ քեզ զզաւրու[թիւն իւր]։
       16 Երերեալ եւ տատանեալ [լիցիս ի վերայ երկրի
       17 Երերեալ իբրեւ զծառ ի հողմոյ եւ տատանեալ իբրեւ զծով ալեկոծեալ ։ 18 Յայտ է, զի մարմնով դողդոջ էր եւ խորհրդով խռովեալ լինէր։
       A 34բ-35ա, H 59ա