ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Լ (ԺԳ)
       Բ. 18-19
       1 Բարի է բնութեամբ Աստուած եւ նախագէտ, շարժեցաւ բարին առնելով զԱդամ եւ զԵւայ։ 2 Նախագիտութիւնն, որ ի նմա, գիտաց զոր ինչ լիներն եւ ոչ նախագիտութիւնն կարաց Աստուծոյ արգելուլ զմարդն եւ զաւգնականն իւր , զի անկեալ ի հրեշտակական անախտ աճմանէն` աւգնեսցէ կինն առնն` անասնապէս աճմանն եւ բազմանալոյ, ըստ աւրհնութեանն, որ ասաց Աստուծոյ Աճեցէք եւ բազմացարուք եւ լցէք զերկիր. եւ ոչ զդրախտն անմեղապէս եւ հրեշտակավայելուչ։
       A 26ա, H 43ա