ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԳ (ԻԲ)
       Գ.
       1 Եւ որպէս վասն Ագարայ գրեալ է, թէ` եբաց Աստուած զաչս նորա եւ ետես աղբիւր ջրոյ, նոյնպէս եւ աստ։ 2 Զի ծառովն գիտացին զի բարի էր չուտելն եւ չար եղեւ ուտելն, եւ բացան աչք իմացման, եւ գիտացին զառակ անս իւրեանց, այնպէս կոչեցաւ։ 3 Զաւրութիւն գոյր ի ծառն, որպէս առանց զփորձ առնլոյ անձամբ յուտելն իմանայր զբարի եւ զչար, եւ որպէս ի բազում տունկս գոյ այլ իրաց. եւ a որպէս մանանայն անապական էր եւ պահեցաւ յոսկի սափոր. եւ յորժամ անհնազանդութեամբն Աստուծոյ ի վաղիւն պահեցին` նեխեցաւ, ո'չ ի բնութենէ, այլ վասն Տեառն հրամանին, որ ասաց` չ՚պահել . նմանապէս եւ ծառն, ոչ ի բնութենէ , այլ ի հրամանէ Տեառն, զոր ոչ պահեցին, եղեւ նոցա պատճառ մահու։
       4 Այլ ասեն թե, որպէս ծ առն այն երկակողմանի էր` թէ չուտէին բարի եւ թե կերան չար, նոյնպէս եւ մարդն ստեղծաւ ի մէջ մահու եւ կենաց, պահելով զպատուիրանն` անմահ եւ չպահելովն` մահկանացու։ 5 Զի թե անմահ էր, ասեն , ստեղծեալ, կերակրոյ կարեաւք չէր լեալ եւ ոչ յետ յանցմանն ի մահ դատապարտեալ, որպէս եւ ոչ զսատանայ, որ դատաստանի ակն ունի եւ ոչ մահու։ 6 Եւ դարձեալ, թե մահկանացու, ոչ ի մահ դատապարտէր, զի զմահկանացու ի մահ ոչ ոք դատապարտէ։ 7 Եւ կամ թե մահկանացու եստեղծ Աստուած եւ ի ձեռն պատուիրանապահութեանն խոստացաւ անմահ առնել` պսակել զնա այնու։
       A 29բ, H 49բ