ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԱ (Ի)
       Գ. 7
       1 Եւ բացան աչք երկոցունց եւ տեսին , զի մերկ էին. եւ կարեցին տերեւս ։
       2 Ո չ թէ կոյրք էին, այլ աչաւք սուրք քան բազումս, որպէս եւ ամենայն կենդանիք, այլ զմերկութեան ամաւթն նախ շահեցան եւ տեսին։ 3 Զի զգաստ մարդիք եւ ի խոր գիշերի ամաչեն յանձնէ եւ զձեռս իւրեանց պահեն յամաւթալի անդամոցն, զոր եւ նոքա կրեցի ն, ի բանալ մանաւանդ մտացն աչացն տեսին զտուգանս ստունգանելոյն յԱստուծոյ եւ զչարութիւն նենգաւորին։ 4 Եւ երկոքեան կողմանքն ամաչեցին, նոքա, զի կերան եւ ոչ աստուածացան, իսկ չարն` զի ոչ մեռան ի նմին աւուրն, որպէս եւ կարծերն։ 5 Այ լ եւ այլոց եւս կենաց պատճառ եղեն ` ծնանելով որդիս։
       A 29ա, H 49ա