ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԹ I)
       Ա. 28բ
       1  Եւ յետ յանցանացն եդ ողորմածն ընդ ձեռամբ մեր ի կերակուր եւ ի բեռնակրութիւնս, այլ եւ իշխանն աւտարակերպ է յիշխեցելոցն` ոչ իբրեւ զառիւծ մագլաւոր, կամ իբրեւ զփիղ ժանաւոր, կամ իբրեւ զուարակ եղջիւրաւոր, կամ իբրեւ զարծուիս ճապռաւորս, կամ իբրեւ զկոկորդիղոս խեցեմորթ, ո'չ կնճթեղ, ո'չ ցռկեղ, այլ մերկ, փափուկ, դիւրապատահ։ 2  Եւ ամենայնիւ ցուցանէ զձեւ իշխանութեան եւ զթագաւորութեան կերպարան։
       A 19բ, H 30բ։