ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԵ (ԻԳ I)
       Գ.
       1 Մագաղաթն արքունի ոչ է որիշ յայլմէ մագաղաթէ, այլ անաւթ եղեւ անուա ն թագաւորի. ուր որ անարգեն զնա` ոչ մագաղաթին տուգանսն պահանջեն ի նմանէ, այլ մահուամբ` զանարգանս թագաւորին։ 2 Վասն որոյ ոչ զծառն է հայցելի, այլ թէ հրաման Տեառն ի նմա էր, յորմէ դողալ պարտ էր. եւ այնպէս ահագին, որ դեռեւս տամք զտուգանս հրամանացն Տեառն։
       A 30ա H 50ա