ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԴ (ԼԱ)
       Դ. 2
       1 Զոր Ադամ ասաց ո'չ գիտացեալ եթէ հայրն բոլորից պատճառ է եւ ոչ գործիք` ստացուածք ասի Կաին , որ եղեւ ոչ բարոյ ստացուած, այլ` չարի, իսկ Հաբել առողջութիւն եւ ապաշխարութեանն պտուղ, որ ասի տարեալ ի վեր, եւ կամ գոլորշի սգոյ, որ եւ վերացողէ գոլորշի իմանալի բարւոյ , որ առ Տէր վերանայ` սուգ առ ծնաւղսն թողեալ։
       2 Հովիւ խաշանց, որ նախակրթանք է թագաւորութեան եւ քահանայութեան, զի եւ նոքա հովիւք կոչին, զի գաւազան է նոցա եւ տած ) խնամոյ, վասն որոյ եւ նախ կրսերոյն գործն դնէ, զի թեպէտ անասունք են, այլ կենդանիք են, զորս ձեռնընդել արարեալ խնամէր զնոսա։ 3 Որ թեպէտ եւ մարդն ընդ ամենայն պատուիրանն Աստուծոյ եանց, այլ բարերարն ոչ զամենայն կենդանիս եառ յիշխանութենէ նորա, զոր գիտէր ի պէտս կարաւտութեան նոցա։
       A 33բ, H 56ա