ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԵ (Ե)
       Ա. 24
       1  Զկնի եւ յաւէլ, թէ Արար Աստուած զգազանս երկրի ըստ ազգի նովին պատճառաւ , որպէս վասն կետոսացն ասացաւ։
       2  Զի գիտելով, թէ արարածք են մի մոլորեսցին ի պաշտել զնոսա։ 3  Որում անլուր եղեալ պաշտեցին զառիւծ եւ զկոկորդիղոս, եւ զաւձս a եւ զկատուս եւ զայլս։ 4  Եւ զի գազանք անասունս եւ սողունս ուտեն, յետ նոցա յիշէ եւ զսոցա լինելութիւնս , որ ի կերակուրս են նոցա եւ ի պէտս, շունչb կենդանի կոչեաց, զի այնու են կենդանիք շնչով եւ յելանել շնչոյն մեռանին եւ ապականին։ 5  Իսկ անասունք ասին, զի անխաւսք են, եւ կամ տնասունք, որք ձեռամբ մարդկան սնանին, եւ վայրենիք անասունք անսնունդք են ի մարդկանէ, որպէս ասաց Տէր առ Յոբ . Զգուշանայցե'ս երկանց եզանց եւ սնուցանես զմանկունս նոցա , զի նմա միայն յանձն. եւ սողունք որպէս ինչ, եւ զի սուղ են ձայնիւք ըստ բնութեան։ 6  Իսկ գազանք, զի պատառողք են եւ գեզն պատըռուած է, այլ եւ նորակերտ ք եւ անհեդեդք եւ անճոռնիք եւս են։ 7  Իսկ յառաջն ոչ այսպէս , այլ ծնանէին անցանեին եւ աճեցուցանեին ընտանիք եւ վայրենիք վայելեին ի միասին ճնճղուկ ընդ վարուժանի եւ կաքաւ ընդ բազէի, եզն եւ առիւծ միաբան ճարակեին, եւ ինձն առ ուլու մակաղէր եւ զաւրութիւն Աստուծոյ պահէր զմիաբանութիւնն ոչ սուգ եւ ոչ տրտմութիւն, այլ ի մեծի զուարթութեան կային, այլ թագաւորն աշխարհի ոչ երեւէր ի մէջ նորա։
       A 17բ, H 26բ-27ա