ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԱ (Թ)
       Բ.
       1 Զապականացուսն արար ի վեցն եւ զանապականն սկսանի յեաւթն . զիմանալին աշխարհն ոչ առնելով այլ տեսանելովն զարդարէ զնա։ 2 Որքա՞ն ցանկալի է նա զոր միշտ առնէ զնա Աստուած երանելեացն բնակութիւն եւ հանգիստ։ 3 Զի ի ժամանակի եղեալքն` ժամանակաւ ապականին երկոքին, իսկ իմանալին անժամանակ տեսեալն յԱրարչէն, ընդ Աստուծոյ` անժամանակ էին մնայ յաւիտեան։ 4 Յեւթներորդումն դադարեցուցանէ ի գործոցն եւ այլ իմն սկսանի աստուածազանագոյնս։ 5 Զնախախնամութիւնն յայտ է, որ յետ առնելոյն էր, որպէս ամենայն արուեստաւոր յետ կազմելոյն խնամելոյ սկսանինa, զիb մնայցէ գործնc։
       A 20բ, H 32բ