ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԼԵ (ԺԵ)
       Բ. 21
       1 Եւ զո՞ր կող էառ ասիցէ ոք, զաջոյ եթե` զձախոյ , թուի թէ զձախոյ , զի ասեն թէ կող մի աւելի է կնոջն ի ձախն բայց յորժամ Աստուած է արարիչ երկոքեանն աջոյ են։ 2 Եւ թեպետ եւ ոսկր մի էառ, այլ զաւրութեամբ զբոլորին բնութիւնն, իբրեւ ածս ոստոց ծառոց եւ կամ մատունս որթոյ, որ զամենայն բովանդակ ունի ։
       3 Եւ ելից ընդ այնր մարմին։ 4 Յայտ է զտեղի կոչին ելից մարմնով եւ զայլ մասունս լրմանն ի կողն հանեալ ելից։ 5 Եւ զի մարմին թանձրութեան է անուն եւ շաւշափմանն` թէ ոսկր եւ թէ միս։ 6 Ե ւ ած զնա առ Ադամ իբրեւ զայլ կենդանիս կոչել եւ նմա անուն, որ եւ նման նմա էր աւգնական ստեղծեալ, զոր շինուած կոչէ Աստուծոյ, զոր ոչ ոք կարէ քակեալ ` բաց ի շինողէն։ 7 Եւ յիրաւի շինուած, զի առանց կնոջ աւեր է տուն։ 8 Վասն զի առն քաղաք եւ գաւառ եւ տուն կինն է։