ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԳ (ԼԴ)
       Ե. 6-24
       1 Ըստ այնմ ` Ես յո՞ հանգեաց , թե ոչ ի հեզս եւ ի խոնարհս եւ որ դողան ի բանից իմոց ։ 2 Զհարիւր եւ Կ (60). եւ Ե (5). ամն հասարակ վեցից նահապետացն կացեալ եւ յԱդամայ հետէ անմեղութեամբ կեցեալք ձախակողման եւթեանն Կայենի հակառակ վարուք, որ ի հասանել թուոյն յեւթներե[ա]կ` ճեղքեցան յԱդդայն եւ ի Սելլայն, ուր եւ կրկին սպանութիւն եղեւ։ 3 Իսկ ի յաջակողմն բարին յաղթող եղեալ` առաւելու եւս յԵնովք զաւրացեալ` լինի հաճոյ Աստուծոյa, քա զի ասաց. Բանքն մեր չեղեւ հաճոյ Աստուծոյ եւ մեռան։
       A 38ա