ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԴ (ԺԱ I)
       Բ. 5-6
       1 Զոր թե ոչ առնուն հրեշտակք եւ մարդիկ յանուանս համարեալ են, որք ի մայրս իւրեանց եւ ի տարերս միայն հային ։ 2 Իսկ պատկերն Աստուծոյ ի վեր եւեթ նկատէ յամենածնաւղն եւ յիմանալի անձրեւն, որ ի նմանէ պատուիրանն է, զի չէր դեռեւս եդեալ եւ ոչ զիմացումէս արարածոց ի կիր արկեալ. եւ դարձեալ չգործէր զերկիր մարդն, զի չեւ էր յանցեալ եւ դատապարտեալ ի գործ սորա։ 3 Բայց աղբեւր ելանէր յերկրէ եւ ոռոգանէր զամենայն երեսս երկրի ) դէպ է, զի ի ցամաքելն երկրի բղխեցին աղբիւրք ընդ լերինս եւ ընդ դաշտս։
       4 Եւ զիա՞րդ միաւոր կոչէ աղբեւր զբնութիւն ջուրց, որ աղբերաբար ելանեն մի կոչ է, որպէս` անդեայ, եւ պար , եւ աւր, եւ ամենայն ձիական զաւրութիւն` ձի թագաւորի անուանի. զի մի աղբեւր զիա՞րդ կարեր ոռոգանել զամենայն երկիր։
       A 21բ-22ա, H 35աբ