ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԴ (ԼԵ)
       Զ. 3
       1 Եւ ասէ տէր Աստուած . Մի՛ մնասցէ հոգի իմ ի մարդկանդ վասն գոլոյ դոցա մարմին։ 2 Եւ եղիցին աւուրք կենաց նոցա հարիւր եւ քսան ամ։ 3 Թերեւս ի ձեռն Նոյի արդարոյ ասէ Տէր Աստուած . Մի մնասցէ հոգի իմ։ 4 Զհոգեւոր շնորհսն, զոր յԱդամ փչեաց անուանէ հոգի եւ ոչ զբանականն, առանց որոյ ոչ ոք կարէ կեալ. զի յանձն չար իմաստութիւն ոչ մտանէ եւ Սուրբ Հոգին փաղչի ի վարեցելոյն մեղաւք յանձնէ եւ ի մարմնոյ։ 5 Զայս դարձոյց Տէրն յառաքեալսն ի փչելն ի նոսա եւ ասելն Առէք հոգի սուրբ ։
       6 Իսկ հարիւր եւ քսան ամն ոչ հասարակ ամենայն մարդկան է ժամանակ, այլ միջոցն մինչեւ ցջրհեղեղն։ 7 Զի Նոյ եւ որդիք ի ւր եւ այլք յոլով ժամանակս կեցին։ 8 Այլ զհարիւր եւ քսան ամն տայ ապաշաւանաց ժամանակ մարդասէրն, եւ ի չապաշաւելն պակասեցոյց զքսան ամն ի կարճել զչարիսն։
       A 39բ, H 65բ-66ա