ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԵ (ԽԴ)
       ԺԱ. 32
       1 Բարի խորհուրդ յԱստուծոյ ազդեալ Թարայի գայ ի Միջագետս եւ բնակէ ի Խառան ի Քաղդէացոց աշխարհին a, զի յաճախեաց կախարդութիւննb։ 2 Եւ պատժեաց զնոսա Տէր թռչնաւք, զոր ուտեին զանդաստանս նոցա։ 3 Եւ դնեին պահապան քշել զնոսա։
       A 48բ, H 79բ