Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհըն առ ջուղայեցի տէր Յովհաննէսի որդի տիրացու Ստեփաննոսն ի Խօյ` ի պատասխանի թղթոյն: Զի քան զայս յառաջ ի Մայիսի Ը վաճառականութեան աղագաւ գնացեալ էր սա ի մեծն Պօլիս. եւ այժմ վերադարձեալ անտի եկեալ էր ի Բայաազիտ, զի վասն բանիցն իւրոյ երթիցէ ի Խօյ: Եւ անտի` ընդ վանեցի Մելքոն յանուն տղայի միոյ (զոր ընդ իւր տարեալ էր ի մեծն Պօլիս, որ այժմ եկն ի սուրբ Աթոռս յուխտ, եւ երթալոց էր ի Վան . ) գրեալ էր առ սրբազան վեհըն զդարձն իւր ի Պօլսոյ, ի Բայազիտ, եւ անտի յերթալն իւր ի Խօյ: Եւ թէպէտ սրբազան վեհըն քան զայս յառաջ ի մայիսի Ը գրեաց Պօլսոյ նուիրակ Զաքարիա վարդապետին, զի թէ դրամ խնդրեսցէ յինքենէ, այսքան դրամ միայն տացէ նմա ): Իսկ սա` ըստ պահանջման հարկին, քան զգրեալն նւելի էր առեալ զդրամ ի նմանէ (ած ): Եւ ի գալն իւր ի Կարին` ի տեղւոյ նուիրակ Իսահակ հետէն, եւ ի Մուտիկեանց մահտեսի Փիլիպպոսէն եւս էր զդրամս առեալ, (ի) (ՅԺ ) եւ վասն ընդ իւր ի Պօլսոյ բերեալ բեռանցն գիւմրիւկ տուեալ: Եւ մահտեսի Փիլիպպոսն վասն իւր առեալ դրամոյն (ՅԺ ) թէմէսուկ էր տուեալ. զորս այժմ գրեալ էր սրբազան վեհին, եւ խոստացեալ, զի ի դառնալն իւր ի Խօյայ, տացէ մեզ զտալիք դրամն իւր: Բայց սրբազան վեհըն պատուիրեաց սմա, զի երբ ի Խօյայ վերադարձեալ եկեսցէ ի Բայազիտ, զտալիքն դրամն իւր տէր Վահանին (որ տակաւին աստ առ մեզ էր . ) տացէ, զի նա առ մեզ յղեսցէ, եւ ծանուսցէ մեզ զտալն: Որում եւ ծանոյց առ պարոն Մեհրապն վասն իւր զյանձնարարութիւն գրելն: (որպէս ասելոց եմք ահա : )
       Թուղթ մի եւս շնորհակալութեան առ թիֆլիզեցի պարոն Մէհրապն, վասն Հաշտարխանու եւ Ուռումելու նորոգ նուիրակ Յովսէփ եւ Պետրոս վարդապետացն, զի ի դեկտեմբերի ԺԷ յորժամ չուեալ նոցա աստի գնացին ի Խօյ, սա մեծաւ պատւով ընկալեալ էր զնոսա, եւ սիրով ուղեւորեալ ի վիճակս իւրեանց: Նաեւ` յանձնարարութիւն վասն տիրացու Ստեփաննոսին, (որ ի վերդ յիշեցաւ , ) զի զնա ի սէր ունիցի եւ ամենայն բանիցն նորին մուղայէթ լիցի: Եւ պատուէր` զի զորպէսն սրբոյն Բարդուղիմէոսի վանից Առաջնորդ Սողոմօն վարդապետին եւ տէր Գէորգին իմացեալ , գրեսցէ մեզ, քանզի` Յովսէփ վարդապետն ի Խօյայ գրեալ էր մեզ վասն տէր Գէորգին թէ` ի Բաղդդատու կարաւանէ գալոց է այս կողմունս, եւ տէր Գէորգին ի մէջ նոցա է: Յղեցաւ այս առ տիրացու Ստեփաննոսն, տալ նմա :
       Թուղթ մի եւս առ նոյն տիրացու Ստեփաննոսի հայր տէր Յովհաննէսն գրեաց ի Վան: Որում եւ ծանոյց զդառնաալն որդւոյն իւրոյ տիրացու Ստեփաննոսին ի Պօլսոյ, եւ զգնալն ի Խօյ: Եւ որպէս ի դեկտեմբերի ԻԳ եւ այժմ եւս ծանոյց վասն նսնուսեցւոց յԱստապատցի պարոն Բունեաթէն առնլի դրամոյն ... քան զայս յառաջ յօգոստոսի Ը առ Պաղտասար վարդապետն եւ առ ինքն զթուղթս գրելն, զի առցեն զդրամն ի նմանէ: Եւ յոչ գրելն նոցա զպատասխանիս թղթոցն, այժմ եւս պատուիրեաց , զի գրեսցէ: Եւ որպէս յայնժամ, եւ այժմ եւս պատուիրեաց սմա զի զքարահատ Գասպարն փութով յղեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Եւ պատուէր` եւս` զի զորպէսն տէր Գէորգին` Վանայ նուիրակ եւ Առաջնորդ Պաղտասար եւ սուրբ Կարապետի Առաջնորդ Յօնան վարդապետացն, եւ վանցի չիք տէր Սարգսին, միըստմիոջէ իմացեալ, գրեսցէ ինքեան: Որում եւ ծանոյց վասն որդւոյն իւրոյ տիրացու Ստեփաննոսին առ պարոն Մէհրապն զյանձնարարութիւն գրելն: Զոր յատուկ կնքեալ, ետուք վանցի Մելքոնին զի տարեալ տացէ նմա: Եւ ըզթուղթ պարոն Մէհրապին ի թղթոջ տիրացու Ստեփաննոսին եդեալ, նոյն Վանիցի տղային ետուք, զի տարեալ ընդ իւր ի Բայազիտ, անտի առ տիրացու Ստեփանն յղեսցէ ի Խօյ: Որ ել ի փետրվարի Ե: