Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀՐԱՀԱՆԳ
       Ուսուցիչն նախ պէտք է աչքի առջեւ ունենայ մեր ուղեւորած մասերն պարունակող քարտէսը, որոյ վերայ կանխապէս լաւ մը սորվեցունէ ուսանողաց աշխարհիս չորս կողմնական կէտերն` իւրեանց գլխաւոր երկրորդականներովն եւ ապա քաղաքի մը կամ տեղւոյ մը դիրք, այս ինչ տեղւոյ նկատմամբ, որոշելո վարժութիւնք ընել տալ եւ ասոր համար 3-4 դաս բաւական է, եթէ աշակերտք փոքր ինչ խելահաս են, այնուհետեւ դասն աւանդէ աշակերտաց եւ անոնցմէ պահանջէ որչափ որ կարելի է բերանացի պատմութեամբ (իմաստը առնելով): Այս դրութեամբ աշակերտքն պէտք է ուղեւորեն քարտիսովն, ոյր վրայ գտնուած տեղերն մատնացոյց ընել եւ անոնց անուններն տալ, զորս իրենք դասագրքին մէջ կարդացած լինելու են արդէն:
       ***
       Գաւառական անծանօթ բառերուն, ոմանց նման, փոխանակ ցանկ շինելոյ, պատշաճ դատեցինք իւրաքանչիւրի նշանակութիւն իրեն քով փակագծի մէջ դնել աւելի դիւրութեան համար, որ ընթերցողն չ’ստիպուի շատ անգամ ցանկին նայիլ: