ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԱ (Դ)
       Ա. 16
       1 Իշխել, ասէ, տուընջեան եւ գիշերի, լուսատու լինել յերկիր։ 2 Զի ասաց, յայտ է յերեսաց կուսէ. եւ ի վայր կոյս ունին զլուսոյն յորդութիւնն։ 3 Իսկ իշխելն տուընջեան եւ գիշերոյ, զի արեգակն եւ լուսին արարիչ ք են ժամանակացս այս ապականացու ։
       4 Լուսինն լի ստեղծաւ ԴԺ (14) աւրեայ. Բ (12) աւր այլ պիտի, որ Ադամ ստեղծանի։ 5 Այս է, որ աւագ լրումն ԺԶ (16) գայ` եւ աւելի եւ պակաս, որ է մեծ զարմանք։
       6 Արու ասեն զարեգակն եւ էգ` զլուսինն։ 7 Զի զոր արեգակն ի տուընջեան պնդէ, լուսինն ի գիշերի քրքրէ, իգացուցանէ եւ սնուցանէ զապականացու մարմնոյս որպիսութիւն։ 8 Նոյն լինի եւ պատճառ նուաղման, քանզի ի լնուլն լնուն ծովք եւ կենդանիք ուղղելով եւ ծառք կեղեւով, եւ ի պակասիլն թերանան։ 9 Եւ յիրաւի ասացաւ եւ նա մեծ ընդ արեգականն , յորժամ այսքան փոփոխմունք լինին եւ հետեւին նմա, զի թէ միշտ աճէր վայրավատեալ ցրուէր ամենայն եւ եթէ միշտ նուազէր` ի բաց կորնչէր. եւ այս նշանակ առողջութեան եւ հիւանդութեան, թէ զ այս ոք դնէ նշանս, քանզի զթուլացեալսն ի լուսնէ` պնդէ արեգակն , ուստի գոյանան համք եւ հոտք յառողջութիւն. եւ ոչ միայն նշանս ցուցանեն. այլ եւ կրակիցք են բերրի տարերցս։ 10 Նոյնպէս եւ դասք աստեղացն գործակիցք են լուսնի եւ արեգականն ` եւ, ոչ միայն զարդարելով զերկին ի նոցա զատչիլն, այլ ի ձեռն մոլորակաց եւ անմոլարից աստեղաց, հանգէտ նոցա աւգնականութիւն մատուցանեն ` արեգական հոլովման եւ լուսնի բարեխառնութիւնս առնելով կարի ցրտութեան եւ ջերմութեան։
       11 Այլ, զի ասի զարեգակն մեծ քան զլուսինն, զի մեծ է, որ տայ քան որ առնու. զի տա լոյս լուսնի արեգակն, մինչեւ լնու զնա, եւ հանէ մին եւ սպառէ։
       12 Որ զամենայն արար ոչ կարաւտ է յարեգականէն լոյս լուսնին, այլ զի գեղեցիկս դնէ կարգս . զխոնաւն արար կարաւտ մեծի ջահին։
       13 Զոր եւ առաքեալն Պաւղոս յամաւթ առնէ ասելով ` հոգիք են հարկաւորք ` առաքեալք ի սպասաւորութիւն ։ 14 Եւ զի իջանէ միւս անգամ Արարիչն յերկիր զարդարեալ զսա կրկին։
       A 14բ-15ա, 17բ, H 18բ-19ա, 25բ։