ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԼԳ (ԺԴ)
       Բ. 19բ-24
       1 Զթանձրութիւնն աչաւք տեսանեմք եւ մտաւք որոշեմք, իսկ զհնչումն ձայնից ականջքն առանց աչաց մտաց թարգմանեն։ 2 Իսկ զաներեւոյթսն միտքն միայն իմանան, առանց աչաց եւ ականջաց, բայց անուն ոչ ընդունի, վասն որոյ եւ խաւսել իսկ ոչ կարեմք զնմանէ բանիւ։ 3 Եւ մարդ ոչ մարմնով, այլ մտաւք է պատկեր Աստուծոյ։ 4 Եւ Աստուած յառաջ քան զլինելն տեսանէ։ 5 Եւ հաստատ տեսութիւն մտացն է քան որ զաչացն։
       6 Եւ նախաստեղծ մարդոյն աչաւք եւ մտաւք միանգամայն ելից զպակասութիւնն կոչելով անուանս կենդանեացն, զի ոչ վայրապար ինչ արար Աստուած, այլ զկարեւորսն , վասն որոյ եւ ասէ . Ամենայն շնչոյ կենդանոյ զինչ եւ անուանեաց Ադամ , այն անուն է նոցա 19բ) : 7 Զի ոչ անդե պս ինչ կոչեր, այլ զյարմարն եւ զնմանն, որպես եւ զառիւծն ի յառնլոյն, եզն` ի հեզութենէն, շունն` ի շողոքորթելոյն, կատուն` ի տանն կալոյն, խոզն` ի խուզողութենէն . եւ այլքն ` նոյնպէս ։
       A 27ա, H 44ա