ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԸ (ԼԲ III)
       Դ. 11
       1  Կամ խեղդելով կամ գայլախազ քարիւ, որպէս ասեն, բնակարանն սատանայի տեսե ալ դեւս ի ձեւ ագռաւուց, որ մինն զմիւսն զենոյր քարիւ, արար նոյնպէս։ 2  Եւ յեղաւ արիւն նորա յերկիր, ըստ տեառն հանդիմանելոյն , եթէ` եբաց երկիր զբերան իւր ընդունել զարիւն 11) Հաբելի։ 3  Այլ ասեն, թէ զծառէ կախեաց եւ զկողն խոցեաց հանդ էպ սրտին, եւ զոտս եւ զձեռս, որպէս զՏեառնն ի խաչին։
       4  Եւ ասէ տէր Աստուած ցԿային . Ո՞ւր է Հաբել եղբայր քո:
       5  Ասեն թէ պատճառ վիճմանն եղեւ այս, զի Կային առասպելս համարէր զվայելչութիւն դրախտին, զոր պատմէին ծնաւղքն զիւրն գովելով. եւ Հաբել արդարացուցանէր զնոսա եւ այպանէր Կայենին տունկս եւ զարտորայսն։ 6  Իսկ Աստուծոյ հարցանելն , թէ ` Ո՞ւր է Հաբել եղբայր քո. իբրեւ զԱդամայն է եւ ո'չ անգիտութեամբ, այլ ի զղջումն կոչելոյ եւ յապաշաւս . ո՞ւր է առ ծնաւղսն, թէ ի հաւտի, թէ ի գործիa, զի պատկառոտ է Աստուած չխայտառակէ առ ժամայն, այլ կամի, թե ինքն զղջացեալ ասասցէ. եւb զի առ ծնաւղսն քնքշանաւք է եւ այլ մարդ ոչ գոյր, զի միջնորդիւ յանդիմանեսցէ, որպէս զԴաւիթ` Նաթանաւ, ինքն խոնարհի հարցանել, եւ նա, որ նախ զինքն եսպան Աստուծոյ եւ ապա զեղբայրն յերկրիc։ 7  Խոցողս կազմեալ բանն ասէ . չգիտեմa 9ա). ո՜ վիրագն եւ թիւնալից աւձն, որ եւ անգիտանալ համարի զԱստուած եւ խիստս պատասխանէ իբր ոխս պահելով վասն ոչ ընդունելոյ զպատարագս նորա, որպէս թե Աստուծոյ սպառնայ . Միթէ՞ պահապան իցեմ եղբաւր իմոյb 9բ)։