ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ ԳՐՈՑ ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ

Հեղինակ
Eghishe  

Բաժին

Թեմա
Theology  
ԿԱ (ԼԳ II)
       Դ. 16
       1 Եւ ել Կաին յերեսաց Աստուծոյ։ 2 Դնէ Աստուած ի դրախտին եւ յերեսաց իւրոց ի տեսիլն։ 3 Եւ հանին գործք իւրեանց որպէս եւ եբրաեցին ասէ հանին. յայտ է թէ հրեշտակք հանին յերեսաց Աստուծոյ. եւ բնակեցոյց զնա յերկրին Նաիդ, որ է տեղի երէրման, յերերմանէն Կաին ի կոչեցեալ, որպէս եւ յԱդամայ` եդեմ։ 4 Արդ, զԱդամ ի դրախտէն հանին, եւ զԿաին յերեսաց Աստուծոյ, որ չար է քան զԱդամայն. իսկ Եդեմ դրախտին բնակեցոյց, զի որպէս յարեգականէ չթաքչի ոք, նոյնպէս եւ ոչ ի դրախտէն, զի բարձր է քան զամենայն լերինս, ըստ որում եւ գետս արձակէ ընդ ամենայն երկիր յաղբիւրէն, որ ի նմանէ ելանէ։ 5 Եւ Պաւղոս յետ երկնից զնա յիշէ։ 6 Եւ յանդիման նորա բնակեալ են արդարք եւ մեղաւորք ի յակնկալութեան, թէ զմերժեալսն յինքէն դարձեալ ընկալցի առ ինքն։
       H 59բ-60ա