Քաղաքականք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՕՐԵՆՔՆ Ի՞ՆՉ ԲԱՆԻ ԿԸ ԾԱՌԱՅԷ
ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ ԳՏՆԵԼՈՒ, ԹԷ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ


Էվգաֆի նախարարութիւնը գրաւել կ՚աշխատի, եւ արդէն իսկ գրաւել սկսած է Հայոց վանապատկան մէկ սեփականութիւնը, Եէտի Գուլէի ագարակը:

Ինչո՞ւ: Բայց օրէնք չի կա՞յ միթէ այս երկրին մէջ, կը հարցնէ Հայոց Պատրիարաքարանը, որ փոխանորդէ հայ ժողովուրդին:

Այո՛, օրէնք կայ եւ ճիշտ այդ օրէնքին համար է որ Եէտի Գուլէի ագարակը մահլիւլ է, ուստի, ըստ  օրինի՞ պիտի գրաւուի:

Մահլի՞ւլ է. բայց, Տէ՜ր Աստուած, ե՞րբ մեռաւ հայ ազգը Թուրքիոյ մէջ, որպէս զի իր մէկ սեփականութիւնն ալ անտէր, անժառանգ մնար, եւ հետեւաբար անցնէր պետութեան հաշւոյն…

Իրաւ որ երբեմն անհաս, անըմբռնելի եւ անմեկնելի է Օրէնքը այս երկրին մէջ:

Ամբողջ աշխարհք գիտէ որ Եէտի Գուլէի այդ ագարակը՝ կը պատկանի Երուսաղէմի Հայոց վանքին, եւ ուրեմն ազգապատկան սեփականութիւն է: Այս բանը գիտէ, եւ առանց ամենափոքր տարակոյսի, կառավարութիւնը ինքն ալ:

Իսկ կառավարութիւնը օրէնքին գործադրողն է:

Այո՛, օրէնքին գործադրողները գիտեն ճշմարտութիւնը, բայց Օրէնքը ի՛նք չի գիտեր, կ՚ըսուի դարձեալ. օրինական թերութիւնները գործուած են, օրինական զանցառութիւններ կան, օրինական պակասը պակաս է վերջապէս:

Ի՜նչ… ուրեմն գիրը աւելի կարժէ քան մարդոց գիտակցութիւնը, թուղթը կտոր մը աւելի բարձր է քան ճշմարտութիւնը ինք, որ նոյնքան պայծառ է, ներկայ առիթով, քան արեւուն լոյսը եւ որ իրեն վկայ ունի ամբողջ հասարակութիւն մը եւ նոյնինքն օրէնքին գործադրութեան հսկող պաշտօնեանելուն խղճմտանքը…:

Ահա ինչ որ չենք հասկնար եւ անկարելի է որ հասկնանք մարդկօրէն:

Երէկ մենք ապացուցինք նոյն իսկ օրինական պատճառաբանութեամբ՝ թէ Էվգաֆի նախարարութիւնը իրաւունք չունի գրառման ենթարկելու Եէտի Գուլէի ագարակը:

Բայց, մենք վայրկեան մը կ՚ենթադրենք թէ՝ Օրէնքին տառական տրամադրութիւնը կրնայ թոյլ տալ կառավարութեան, չքմեղելու այդպիսին գրաւման մը փորձը:

Մեզի համար, հետաքրքրականը ո՛չ թէ Օրէնքին այս կամ այն տրամադրութիւնը, այս կամ այն տառական պայմանն է, այլ՝ Օրէնքին փիլիսոփայութիւնը, Օրէնքին գոյութեան իրաւունքը:

Օրէնքները գրի առնուած են՝ արդարութեան յայտնագործումին նպաստելու թէ՝ այդ յայտնագործումը խաւարեցնելու, ծածկելու եւ ի հարկե խափանելու:

Մէկ խօսքով, Օրէ՞նքը պարտաւոր է ճշմարտութեան ծառայելու, թէ՛ ճշմարտութիւնը Օրէնքին:

Ա՛ս է որ կ՚ուզէինք հասկնայ Թուրքիոյ սահմանադրական կառավարութենէն:

Որովհետեւ, եթէ Օրէնքը ամէն ինչ է եւ ճշմարտութիւնը ոչինչ. եթէ օրէնքին գոյութեան պաշտօնն է ինքնիրեն ծառայել եւ ո՛չ թէ ճշմարտութեան, իրաւը սուտ հռչակել, իրաւացին՝ անիրաւ, այն ատեն ըսելիք չունինը. Եէտի—Գուլէի ագարակն ալ Էվգաֆին, Երուսաղէմի վանքն ալ եւ Հայոց բոլոր ազգապատկան սեփականութիւններն ալ:

Իսկ եթէ այդպէս չէ, Էֆէնտին՛ներ, եթէ Օրէնքը գոյութիւն ունեցած է անհատական թէ հանրային իրաւունքներն հաստատելու եւ ապահովելու, ի՞նչպէս թոյլ կուտաք ձեզի ուրմեն՝ ամբողջ ազգի մը անկասկածելի, անտարակուսելի, բացարձակ մէկ սեփականութիւնը գրաւելու ելլել՝ յանուն օրինական սոփեստութեանց, յանուն օրինական ծամածռութեանց, որոցմով ո՛չ թէ միայն Եէտի—Գուլէի մը ագարակը, այլ կարելի է միշտ աշխարհ մըն ալ նուաճել՝ եթէ պէտք ըլլայ:

Կառավարութիւնը քաղաքացիներէն կը պահանջէ յարգել մէկ մէկու ինչքը, սեփականութիւնը եւ իրաւունքը:

Եւ, տարօրինա՜կ բան, այդ միեւնոյն կառավարութեան է որ այսօր ստիպուած ենք մենք ալ ըսելու.

Յարգէ՝ հայ ազգին իրաւունքը:

«Ազատամարտ», 1914, 8/21 Մայիս, թիւ 1506, էջ 2