Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ, ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ահարոնեան Վարդգէս, Հայրենիք ամս., «Դ. Վարուժանի ինքնակենսագրութիւնը», Դ. տարի, թ. 3 (Յունուար 1926), էջ 46-50։

Գաբրիէլեան Վազգէն, «Դ. Վարուժանի գեղագիտական հայեացքները», Լրաբեր հասարակական գիտութիւնների, թ. 4 (1978), էջ 24-33։

Գեղարդ Յ. (տոքթ. Յարութիւն Գազանճեան) «Դ. Վարուժան եւ իր «Օձը» քերթուածին մասին», Հասկ հայագիտական տարեգիրք, նոր շրջան, Ա. տարի (1980), էջ 193-204։ Ունի առանձնատիպ։

Գրաճեան Արմենակ, «Դ. Վարուժան - արուեստագէտ եւ հանճարեղ քերթողը», Ազդակ օրաթ, 29 Ապրիլ, 1951, էջ

  Երեմեան Հայր Սիմոն, «Դ. Վարուժան», Բազմավէպ, թ. 7-8 (Յուլիս - Օգոստոս, 1931), էջ 328-331. թ. 9-10 (Սեպտ. -Հոկտ. ), էջ 442-447. թ. 11 (Նոյ. ), էջ 489-499։

Նոյն, «Դ. Վարուժան», Ազգային դէմքեր - Գրագէտ հայեր, Թ. շարք (Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1931), էջ 161-227։

  Նոյն, «Դ. Վարուժան», Հայրենիք ամսագիր, Ե. տարի, թ. 5 (Մարտ 1927), էջ 51-55։

Թէօլէօլեան Մինաս, «”Լեզուի կատարելագործման իտէալը” եւ այս կարգախօսին հանդէպ Վարուժանի կեցուածքը», Ազդակ օրաթ. (Պէյրութ), 3 Նոյեմբեր 1980, էջ 5, 7. «Վարուժանի լեզուական դաւանանքը եւ այդ դաւանանքին վաւերագրումը քերթողական իր վաստակին մէջ», 10 Նոյեմբեր 1980, էջ 5, 7. «Կարծիքներն ու տեսակէտները՝ 1900-ական թուականներու աշխարհաբարի պատկերին եւ մշակման կարելիութեանց մասին», 17 Նոյեմբեր 1980, էջ 5, 7. «”Աշխարհաբարի մշակման” հարցին առթիւ Դ. Վարուժանի լեզուական հայեցակէտը», 24 Նոյ., էջ 5, 7. «Արուեստի տարրերը Վարուժանի լեզուական վաստակին մէջ, 1 Դեկտեմբեր, էջ 4, «Վարուժանի քերթողութեան ու լեզուին մէջ Եւրոպայի ընկերային եւ գեղարուեստական շարժումներուն անդրադարձը», 8 Դեկտեմբեր, էջ 5. «Քանի մը գիծեր՝ Հեթանոս երգերէն, գաղափարագրային եւ լեզուական առանձնայատկութիւններով», 15 Դեկտեմբեր, էջ 4. «Վարուժանի “անկրկնելի” աշխարհաբարը՝ լեզուական իր գլխաւոր առանձնայատկութեամբ», 29 Դեկտեմբեր, էջ 5-6. 5 Յունուար 1981, էջ Արտատպուած է Պոսթընի Հայրենիք օրաթերթէն։

Իշխան Մուշեղ, «Դ. Վարուժան», Նայիրի շաբաթաթերթ (Պէյրութ), Ա. տարի, թ. 23-25 (25 Յունուար - 15 Փետրուար 1953)։

Նոյն, «Դ. Վարուժան», Բագին, Դ. տարի, թ. 4-5 (Ապրիլ- Մայիս

1965), էջ 19-22։

Նոյն, «Դ. Վարուժան», Հասկ հայագիտական տարեգիրք, նոր շրջան, Բ. - Գ. տարի (1981-1982), Անթիլիաս, էջ 111-126։ Ունի առանձնատիպ։

Լազեան Գաբրիէլ, Յեղափոխական դէմքեր (Գահիրէ, տպ. Նուպար 1945), էջ 236-249։ Էջ 248-249 ունի «մատենագիտութիւն»։

Լանիս Լեւոն, «Դ. Վ. ի հարսանիքը», Ազդակ օրաթ. (Պէյրութ), թ. 1060 (1934), էջ 1-2. թ. 1062, էջ 2, թ. 1063, էջ 1-2։ Արտատպուած է Յուսաբերէն։

Խոշաֆեան Նշան, «Խաչիկ Արարատեանի արտասանական երեկոն՝ նուիրուած Վ. Թէքէեանի եւ Դ. Վարուժանի», Սփիւռք, Ը. տարի, թ. 44 (10 Նոյեմբեր 1966), էջ 12։

Մարգարեան Արշալոյս, «Դ. Վարուժան», Շիրակ ամս. (Պէյրութ,

ԺԱ. տարի, թ. 6 (Յունիս, 1967), էջ 248-249։

Մարթայեան Յակոբ, «Համայնապատկեր հայ մշակոյթի», Մարմարա օրաթ. (Պոլիս), 16-18 Ապրիլ, 1964, էջ Կրնայ 16 Ապրիլէն առաջ սկսած ըլլալ Դ. Վարուժանի մասը եւ շարունակուած ըլլալ 18 Ապրիլէն ետք ալ։

Մխիթարեան Գուրգէն, «Հանդիպում Օշականի հետ» Գ. Սիամանթօ», Յուսաբեր գրական, գեղարուեստական եւ գիտական բաժին (ամս. ), Գ. տարի, թ. 3 (15 Հոկտեմբեր 1946), էջ 24-27։ Օշական կը բաղդատէ Դ. Վարուժանն ու Սիամանթօն։

Յուշապատում Հ. Յ. Դաշնակցութեան (1890-1950), հրատ. Հ. Յ. Դ. Բիւրոյի (Բոստոն, «Հայրենիք»ի տպ. ), 1950), էջ 432-437։

Նորենց Վաղարշակ, «Հզօր տաղանդը», Յուշեր եւ արձագանգներ (Երեւան, «Հայաստան» հրատարակչութիւն, 1968), էջ 325-343։

Չարըգ, Ղազար, «Դ. Վարուժան եւ իր գործերը», Ազդակ օրաթերթ, Զ. տարի, թ. 39 (Ապրիլ 24, 1932), էջ 3, թ. 42-44, էջ

Չօպանեան Արշակ, «Դ. Վարուժան», Դէմքեր, Բ. հատոր, հրատ. Հայ Կրթական Հիմնարկութեան (Փարիզ, «Մասիս», 1929), էջ 103116։

Պապիկեան Մարի, «Դ. Վարուժան», Արեւելք օրաթերթ (Հալէպ), Մայիս (1959), էջ

Դամասկոսի Համազգայինի գրական երեկոներէն մէկը նուիրուած է Դ. Վարուժանի։ Դասախօսած է տիկին Մարի Պապիկեանը, որուն դասախօսութիւնը նոյնութեամբ լոյս տեսած է Արեւելքի մէջ։

Պարսամեան Մկրտիչ, «Խորհրդածութիւններ գրական հարցերու շուրջ Դ. Վարուժան եւ Յ. Օշական», Արեւմուտք շաբ. (Փարիզ), Բ. տարի, թ. 65 (9 Յունիս, 1948), էջ 1-2։

Պօյաճեան Եդուարդ, «Դ. Վարուժան», Դէմքեր, Ա. հատոր (Պէյրութ, տպ. Ատլաս, 1966), էջ 244-257։

Ռշտունի Հեկտոր, «Դ. Վարուժանի կեանքի ուղին», Նայիրի շաբ., Թ. տարի, թ. 30 (26 Նոյեմբեր 1961), էջ 6-8. թ. 31, էջ 6-7։

Նոյն, «Դ. Վարուժանի պոէզիան (մահուան 50-ամեակի առթիւ), Պատմա-բանասիրական հանդէս, թ. 1 (1965), էջ 69-84։

  Սաաթճեան Նշան Պ., «Դ. Վարուժան», Պայքարի 1958 բացառիկ (տպ. «Պայքար», Պոսթըն), էջ 49-54։

Սեւակ Պարոյր, «Վարուժանի պոէզիան», Երկերի ժողովածու, հատ. 6 (Եր., 1976), 293-369։

Սիրունի Յակոբ Ճ. (Ճոլոլեան), «Գործեր Դ. Վարուժանի կեանքէն», Հայրենիք ամս., Բ. տարի, թ. 1 (Նոյ. 1923), էջ 33-52։

  Նոյն, «Մխիթարեանք Դ. Վարուժանի մէջ», Բազմավէպ, թ. 7-12 (Օգոստոս - Դեկտեմբեր, 1936), էջ 305-319։

Սիւրմէեան Արտաւազդ Արք., «Դէպի Բրգնիկ», Թշուառի զգայութիւններ (Փարիզ, տպ. Արաքս, 1947), էջ 169-173։

Սմբատ Բիւրատ, Վաղինակ, «Իմ յուշերը արեւմտահայ գրողների մասին - Դանիէլ Վարուժան», Սփիւռք շաբ. (Պէյրութ), ԺԵ. տարի, թ. 11 (1 Ապրիլ 1973), էջ 6-7։

Տարօնեան Եդուարդ, «Վարուժան եւ Սիամանթօ», Հայ գիր, գրական գեղարուեստական ամսագիր (Պէյրութ), արտ. -տնօրէն

Գէորգ Պաղճեան [Վազգէն Այգունի], Ա. տարի, թ. 1 (Ապրիլ, 1939), էջ 22-24. թ. 2 (Մայիս), էջ 29-31։

Տէր-Մաթեւոսեան Վ., «Դ. Վարուժան», Նայիրի շաբ. (Պէյրութ), 19-րդ տարի, թ. 20 (24 Հոկտեմբեր 1971), էջ

Փիրանեան Տիգրան, «Վարուժանի հովուերգութիւնը», Հատընտիր (Պէյրութ, տպ. Տօնիկեան, 1982), էջ 264-273։

Օշական Յակոբ, «Դ. Վարուժան», Ակօս պարբերագիրք (Պէյրութ), ԺԴ. (1946), էջ 47-64. ԺԵ. էջ 54-64. ԺԶ. էջ 57-69. ԺԷ. (1947), էջ 57-64. ԺԸ., էջ 57-67։

Համապատկերի շարքէն է։ Հետագային պիտի տպուի անոր մէջ. տե՛ս Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Զ. հատոր (Պէյրութ), տպ. Համազգային (1968), էջ 184-244։