Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Զանց կ՚ընենք հոս յիշատակել հայր Զարբհանալեանի, հայր Ղազիկեանի, Թէոդիկի, Լէոյի, Գարեգին Լեւոնեանի, Յակոբ Անասեանի, Արամ Բաբայեանի եւ այլոց՝ հայ տպագրութեան պատմութեան նուիրուած աշխատասիրութիւնները, որոնք նկատի առնուած են այս ուսումնասիրութեան պատրաստութեան ընթացքին։ Կը յիշատակենք կարեւոր յօդուածներ, որոնք լոյս տեսած են վերջին 80 տարուան ընթացքին հայ մամուլին մէջ։

* Գալէմքեարեան հայր Գ. վրդ., «Հայ տպագրութեան երախայրիք մ՚ալ» Հանդէս ամսօրեայ, Դ. տարի, 1890, Յուլիս, էջ 161-163։

* Նոյն, «1513-ի հայ տպագրին գիւտին պատմականը եւ նոր լուսաւորութիւններ», Հանդէս ամսօրեայ, ԻԷ. տարի, 1913, թ. 12, Դեկտեմբեր, էջ 709-718։

* Գովրիկեան Գ. վրդ., «Հայ տպագրութեան նորագիւտ երախայրիք», Հանդէս ամսօրեայ, Բ. տարի, 1888, թ. 8, Օգոստոս, էջ 138-141։

* Նոյն, «Հայ տպագրութեանց ամենահին երախայրիքը», Հանդէս ամսօրեայ, Գ. տարի, 1889, թ. 10, Հոկտեմբեր, էջ 209-212։

* Զարդարեան Վահան, «Հայ Վենետիկ Առաջին հայ տպագրութիւնը», Յիշատակարան (1512-1933), Զ. մաս, Գահիրէ, 1933-39, էջ 1-15։

* Իշխանեան Ռաֆայէլ, «Հայ տպագրութեան արշալոյսին», Զարթօնք օրաթերթ, Պէյրութ, ԻԵ. տարի, 1962, թ. 282 (7407), 29 Օգոստոս, էջ

* Նոյն, «Հայ առաջին տպագրիչ Յակոբ Մեղապարտը», Գրական թերթ, Երեւան, 1962, 21 Դեկտեմբեր, թ. 51, էջ 2 -

* Նոյն, «Ո՞րն է հայ առաջին տպագիր գիրքը», Գրական թերթ, Երեւան, 1963, Մայիս 31, թ. 22, էջ

* Նոյն, «Հայկական հին տպագրութիւնը», Տեղեկագիր (հասարակական գիտութիւններ), 1962, թ. 5, էջ 39-52։

* Նոյն, «Հայկական տպագրութիւնը 16-րդ դարում», Տեղեկագիր (հասար. գիտութիւններ), 1963, թ. 12, էջ 83-90։

* Նոյն, «Նորը հայ հնագոյն տպագրութիւնների վերաբերեալ», Բանբեր մատենադարանի, թ. 7, 1964, էջ 275-298։

* Պալեան Տրդատ վրդ., «Հայ տպագրութեան ամենահին երախայրիք մ՚ալ», Հանդէս ամսօրեայ, 1894, Դեկտեմբեր, էջ 357-361։

* Խապայեան Սահակ եպս., «Հայ տպագրութեան նախկին քառախայրիք», Արեւելք, Պոլիս, 1890, թ. 2036։

* Տիրոյեան Ա. վրդ., «Առաջին դար հայկական տպագրութեանց», Բազմավէպ, 1890, թ. 3, էջ 90-104։