Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹԻ (ԾՆՆԴԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Երկու խօսք

Մատենագիտութիւն Լեւոն Շանթի

Ա. Վիպական

Բ. Քնարական

Գ. Թատերական

Դ. Թարգմանական

Ե. Գրական-տեսական

Զ. Քերականական

Է. Մանկավարժական

Ը. Հոգեբանական

Թ. Ընկերային-հասարակական

Ժ. Մենագրութիւններ, Շանթի նուիրուած մամուլի բացառիկ թիւեր

ԺԱ. Գրութիւններ Լեւոն Շանթի մասին

ԺԲ. Լ. Շանթի թատերական երկերուն բեմադրութիւններէն

Օգտագործուած մամուլ*****************
Լեւոն Շանթի ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ Համազգայինի Մշակութային 
Ընկերակցութեան Պէյրութի մասնաճիւղը հրատարակութեան պատրաստած է շուրջ հարիւր էջէ բաղկացած գիրք մը Լեւոն Շանթ 1869-1969, Պէյրութ, տպ Համազգային, 1969։ Այս առթիւ Ա. Տէր Խաչատուրեան պատրաստած է Լեւոն Շանթի գործերուն մատենագիտութիւնը, որ կը գրաւէ գիրքին կէսէն աւելին, էջ 47-96։ Նոյն տարին, Ա. Տէր Խաչատուրեան իր աշխատասիրութիւնը հրատարակած է իբրեւ առանձին գրքոյկ (Պէյրութ, տպ. Համազգային, 1969)։