Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՖՐԱՆՍԵՐԷՆՈՎ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Դ. Վարուժան Կանտի համալսարանին մէջ՝ իր ուսանողութեան շրջանին, ֆրանսերէնով աշխատակցած է համալսարանի Ազատական Ուսանողներու տարեգիրքին (1909)։ Ըստ երեւոյթին, հոն ունի երկու քերթուած եւ արձակ բանաստեղծութիւն մը։ Կը նշենք զանոնք։

  «A la statue de Van Artévelde», Almanach des étudiants libéraux de l’Université de Gand, 25e année, 1909.

«Վան Արթվելտի արձանին», Ովասիս ամսաթերթ (Պէյրութ), Օրկան Սիւրիոյ Պատանեկան Միութեան, Ա. տարի, թ. 3 (1 Մայիս 1925), էջ 35-37։

Խմբ., «Նշմարներ մեր անմահներէն - A la statue de Van Artévelde», Բազմավէպ, թ. 6-7 (Յունիս-Յուլիս 1939), էջ 171-172։ էջ 171-ի վրայ կայ խմբագրական ծանօթութիւն մը՝ այս արձակ բանաստեղծութեան վերաբերեալ, ապա գրութեան կարճ ամփոփումը։ Էջ 172-ի վրայ՝ գրութեան արտատպումը։

Հայ գրականութիւնը օտար լեզուներով մասնագիտական հատորը գործին թարգմանութիւնը կը վերագրէ Եդուարդ Սիմքէշեանի (Երեւան, 1971, էջ 261)։ Ճիշդ չէ։

Խմբ., «Նշմարներ մեր անմահներէն - Դ. Վարուժան», Բազմավէպ, թ. 3-5 (Մարտ-Մայիս 1939), էջ 131-132։

Արտատպած է «Հայկակներուն որորանը» քերթուածը, որ լոյս տեսած է Կանտ համալսարանի վերոյիշեալ տարեգիրքին մէջ (ֆրանսերէնով) եւ աջին լոյս ընծայած է հայերէնը։

Խմբագրական ծանօթութեան մէջ՝ «Հայկակներու որորան»ին ակնարկելով, գրուած է. «Նոյնինքն նահատակ հեղինակէն ուղղակի ֆրանսերէն գրուած եւ կամ թարգմանուած եւ հրատարակուած իր ուսանողութեան շրջանին՝ Կանտի մէջ» (էջ 131)։

Շաքէ Մաւիսագալեան, «Խոստացայ կատարել իր կամքը», Բագին ամսագիր (Պէյրութ), Զ. տարի, թ. 4 (Ապրիլ 1967), էջ 16-21։

«Առաջին մեղքը»ի (Le premier péché) ֆրանսերէն թարգմանութեան մասին է, զոր յօդուածագրուհիին յանձնած է Դ. Վարուժանի դասընկերներէն՝ Փիէր Մազ։ Ֆրանսերէնով՝ Դ. Վ. լոյս ընծայած է Կանտ համալսարանի տարեգիրքին մէջ (Almanach des étudiants libéraux de l’Université de Gand, 25e annռe, 1909), Դ. Վ. ձօնած է իր ընկերներէն մէկուն (A mon camarade Henri Pirenne)։

Տրուած են ֆրանսերէն եւ հայերէն բնագիրները (էջ 17-21)։