Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴԱՍԱԳԻՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՄԷՋ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՆԵՐ


ԱՂԱՅԵԱՆ ՂԱԶԱՐՈՍ, ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՒ ՓԱՓԱԶԵԱՆ ՎՐԹԱՆԷՍ, Հայ գրողներ, Թիֆլիս, 1910, էջ 627-645, 805։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած են «Գամբռը», «Տան սէրը», «Կարօտներ» եւ «Զարնուած որսորդը» կտորները։

 

ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԱՐԱՄ, «Ռ. Զարդարեան», Գանձարան, բարձրագոյն դասընթացք, հրատ. Պ. Պալենց գրատան, Բ. տպագր., Կ. Պոլիս, 1920, էջ 204-205։ Նկարը։ Զարդարեանի գործերէն առած է «Բռնաւորին արցունքը», էջ 201-204։

 

ԱՍԱՏՈՒՐ ՀՐԱՆՏ ԵՒ ԶԱՊԷԼ, Նոր թանգարան հայերէն լեզուի (բարձրագոյն դասընթացք), Բ. տպագրութիւն, Իսթանպուլ, տպագր. Յակոբ Աբրահամեան, 1945։ Զարդարեանի գործերէն առած են «Զարնուած որսորդը», էջ 131133։

 

Արարատ, դասագիրք հայերէն լեզուի, հրատ. Զուիցերիացի Հայասէրներու Միութեան, Պէյրութ, 1944, Դ. տարի, տպագր. Դ. Կ. Ճիզմէճեան, Նոր-Գիւղ, Հալէպ։ Զարդարեանի գործերէն առած է «Քարացածները» (էջ 143-144)։

 

ԱՐՓԻԱՐԵԱՆ ԱՐՓԻԱՐ, Պատմութիւն ԺԹ. դարու Թուրքիոյ հայոց գրականութեան, մատեն. Համազգային, թ. 1, Գահիրէ, տպ. Յուսաբեր, 1944, էջ 194։

 

ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, Պատմութիւն հայ գրականութեան, Անթիլիաս, տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1970, էջ 207-208։

 

ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ, ԶԱՐԵԱՆ ՆԱՅԻՐԻ, ԶԱՐԵԱՆ ՌՈՒԲԷՆ, ԶՕՐԵԱՆ ՍՏԵՓԱՆ, ԹՈՓՉԵԱՆ ԵԴՈՒԱՐԴ, ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ ԱՒԵՏԻՔ, խմբ., Ընտիր էջեր հայ գրականութեան (հնագոյն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը), Երեւան, Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն, 1946, էջ 811-817։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած են «Տան սէրը» գրութիւնը։

 

ԴԱՇՏԵՆՑ ԽԱՉԻԿ եւ ԵԱԲՈՒՃԵԱՆ ԱԶԱՏ, խմբ., Հայ գրականութիւն, Զ. տարի, Գ. տպագր. (Երեւան, Լոյս հրատարակչութիւն, 1970), էջ 109-111։ Ռ. Զարդարեանի գործերէն առած են «Լերան եղնիկին» գրութիւնը։

 

ԵՂԻԱՅԵԱՆ ԲԻՒԶԱՆԴ, Արդի հայ գրականութիւն, Բ. հատոր (մեքենագիր), Պէյրութ, Հայկազեան Գոլէճ, 1963-1964, էջ 717-725։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Մարդը չէր մեռներ», «Փողոցը», «Բուի մը գերութիւնը» եւ «Բռնաւորին արցունքը» կտորները։

 

Էջեր հայ գրականութենէն, հրատ. Հայ Գիրքի Բարեկամներու Ընկերակցութեան, Բ. հատոր, Գահիրէ, տպ. Սահակ-Մեսրոպ, 1944, էջ 182-184։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առնուած է «Զարնուած որսորդը»։

 

ԹԱՇԵԱՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆ, Հայկարան, Ե. գիրք, Բ. տպագր., Գահիրէ, տպ. Յուսաբեր, 1956, էջ 88-93, 178-180։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Տան սէրը» եւ «Զարնուած որսորդը» կտորները։

 

ԹԱՇԵԱՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆ, Հայկարան, Զ. գիրք, Զ. տպագր., Պէյրութ, տպ. Համազգային, 1971, էջ 121-124։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Քարացածները» կտորը։

 

ԹԱՇԵԱՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆ, Հայկարան, Է. եւ Ը. գիրք, Ե. տպագր., Պէյրութ, տպ. Մշակ, 1962, էջ 247-249, 292-298։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Հայրենական սազը» եւ «Մարդը չէր մեռներ» կտորները։

 

ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ ՄԻՆԱՍ, Դար մը գրականութիւն, հատոր Ա., Գահիրէ, տպ. Յուսաբեր, 1955, էջ 566-572։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Գամբռը» կտորը։

 

ՃԱՆԱՇԵԱՆ ՀԱՅՐ ՄԵՍՐՈՊ ՎՐԴ., Ծաղկաքաղ արդի հայ գրականութեան, ազգային վարժարաններու բարձրագոյն ընթացքի համար, Բ. հատոր, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1963, էջ 318-341։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Ծովակին հարսը», «Զարնուած որսորդը», «Մարդը չէր մեռներ», «Գամբռը», «Լերան եղնիկին», «Մենաւոր ծառը» կտորները։ Կայ իւրաքանչիւր կտորին կարճ վերլուծումը։

 

ՇԱՆԹ ԼԵՒՈՆ, Հայրենի աշխարհ ընթերցարան հայերէն լեզուի, Ա. գիրք, Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի, 1948, էջ 124-126։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է«Քարացածները» կտորը։

 

ՇԱՆԹ ԼԵՒՈՆ, Հայրենի աշխարհ, Գ. գիրք, Պէյրութ, տպ. Համազգայինի, 1955, էջ 74-75։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Գերեզմաննոցը գետի ափին» կտորը։

 

ՇԱՆԹ ԼԵՒՈՆ, Հայրենի աշխարհ, Դ. գիրք, Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի, 1946, էջ 95-97։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Ճախարակին քերթուածը» կտորը։

 

ՈՍԿԵՐԻՉԵԱՆ ԱՐՏ. եւ ՊՕՂՈՍԵԱՆ ԽԱՉ., Հայկական նովելներ», Երեւան Մոսկուա, տպ. Աշխատաւորների Դեպուտատների Սովետների Իզվեստիայի, 1948, էջ 135-152։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած են «Տան սէրը», եւ «Փողոցը» կտորները։

 

Պատմուածքներու ժողովածու, Արեւմտահայ գրողներ, հրատարակութիւն Հայ Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան, թ. 2, Պէյրութ, տպ. Արազ Ս. Բախտիկեան, 1938, էջ 103-119։ Տրուած է «Տան սէրը» պատմուածքը։

 

ՊԵՏՈՅԵԱՆ ՎԱՐԴԱՆ Ա., ՎԱՐՍԵԱՆ ՇԱՔԷ Յ., ՍԵՒԱՆ ԳԵՂԱՄ Լ., Հայ Գրականութիւն, Ե. տարի, Բ. տպագր., Երեւան, 1969, էջ 196-199։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած են «Պուտ մը ջուրը» գրութիւնը։

 

ՊԻՊԷՌՃԵԱՆ Ա., Ճաշակ արդի հայ մատենագրութեան, Ա. հատոր, Դ. տպագր., Կ. Պոլիս, տպագր. Արշակ Կարոյեան, 1910, էջ 181182։ Զարդարեանի գործերէն առած է երեք հեքիաթ «Ծաղիկնե՜ր, կարմի՜ր ծաղիկներ» (էջ 138-142), «Հէքիաթ» (էջ 180-181) եւ «Զարնուած որսորդը» (էջ 303-305)։ Երեքն ալ լոյս տեսած են Ա. Չօպանեանի Ծաղիկին մէջ։

 

ՍԱՍՈՒՆԻ ԿԱՐՕ, «Ռ. Զարդարեան», Պատմութիւն արեւմտահայ արդի գրականութեան, հրատ. Համազգային ընկերութեան, Պէյրութ, 1951, էջ 212-219։

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ ՕՆՆԻԿ եւ ՍԻՄՈՆԵԱՆ ՍԻՄՈՆ, Արագած դասագիրք հայերէն լեզուի, Դ. տարի, Դ. տպագր., Պէյրութ, տպ. Սեւան, 1957, էջ 141-144։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած են «Պուտ մը ջուրը» կտորը։

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ ՕՆՆԻԿ եւ ՍԻՄՈՆԵԱՆ ՍԻՄՈՆ, Արագած, Ե. տարի, Գ. տպագր., Պէյրութ, տպ. Սեւան, 1971, էջ 115-117։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած են «Զարնուած որսորդը» կտորը։

 

ՏԱՐՕՆՑԻ ՍՈՂՈՄՈՆ եւ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍ Մ., Հայ գրականութիւն, Ը. տարի, Երեւան, 1964, էջ 12-22։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած են «Ծովակին հարսը» եւ «Եօթը երգիչները» կտորները։

 

ՏԷՕՇԷՄԷՃԵԱՆ ՎԵՐԺԻՆ, Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հրատարակութիւն Թրքահայ Ուսուցչաց Միութեան, Գ. հատոր, Գաւառի գրականութիւն, Իսթանպուլ, Ուսուցչաց Հիմնարկի Յակոբ Աբէլեան տպարան, 1973, էջ 73-101։ Ռ. Զարդարեանի գրութիւններէն առած է «Լերան եղնիկին», «Ծովակին հարսը», «Գամբռը», «Պուտ մը ջուր» եւ «Տան սէրը» կտորները։

 

ՕԶԱՆԵԱՆ ԳԱԳԻԿ, «Ռ. Զարդարեան», Պատմութիւն հայ լեզուի եւ բանահիւսութեան, Մարզուան, տպագր. Ներսօ եւ Սրապեան, 1913, էջ 290-291։

 

ՕՇԱԿԱՆ ՅԱԿՈԲ, «Ռ. Զարդարեան», Հայ գրականութիւն, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1942, էջ 530-532։ Զարդարեանի գործերէն առած է «Զարնուած որսորդը» (էջ 526528)։ Տուած է գրուածքին բառերուն բացատրութիւնը (էջ 528-530) եւ վերլուծումը (էջ 533-536)։