Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դ. ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ՁՕՆՈՒԱԾ ՔԵՐԹՈՒԱԾ ԵՒ ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ


Անայիս (Եւփիմէ Աւետիսեան), «Դ. Վարուժանին», Ջահակիր, գրական ժողովածու, խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան (Գահիրէ, տպ. Գրիգոր Շահինեան, 1919), էջ 28-31։ Արձակ բանաստեղծ։

Գրիմիթէլ, տես Շանթ բացառիկ (1918), էջ 76։

Դուրեան Լուդվիկ, «Դ. Վարուժան», Բագինի բացառիկ (Ապրիլ Մայիս 1985), էջ 78։

Եարճանեան Վահան, Շանթ բացառիկ (1918), էջ 67։

Երէցեան Վահրամ, անդ, էջ 76։

Կարապ, Կ., անդ, էջ 70։

Կարենց Վահագն, «Վարուժանին», Բագին բացառիկ (1985), էջ 97։

Մինաս, Լութֆի, «Քերթողդ մեծ», անդ, էջ 60։

Նորենց Վաղարշակ, «Դ. Վարուժան», Նայիրի շաբ. (Պէյրութ), Զ. տարի, թ. 17 (10 Յունուար 1958), էջ Քերթուածը գրած է 1956-ին։

Շողենց Ցական, «Դ. Վարուժան», Նայիրի ամսաթերթ, Բ. տարի, թ. 1 (Սեպտ. 1945), էջ 57։

Չարենց Եղիշէ, «Մահուան տեսիլ», Գիրք ճանապարհի (Հալէպ, տպ. Արեւելք), էջ 105-108։

Պէշիկթաշլեան Նշան, «Դ. Վարուժան», Հայաստանի կոչնակ, ԻԱ. տարի, թ. 10 (Մարտ 5, 1921), էջ 350։

Պոյաճեան Ե., «Դ. Վարուժան», Փիւնիկ ամսաթերթ, (Պոսթըն), Բ. տարի, թ. 11 (Նոյ. 1919), էջ 1435-1436. թ. 12, էջ 1481-1482։

  Սարեան Գեղամ, «Դէպի կառափնարան», Արեգակ ամսաթերթ (Լոնտոն), բացառիկ թիւ նուիրուած Մեծ Եղեռնի 50-ամեակին (1965), էջ 18-20։

Սարմեն, «Զրոյց Վարուժանի հետ», Նայիրի շաբ., 23-րդ տարի, թ. 7 (17 Օգոստոս 1975), էջ Քերթ. ։

Սերասետիեան Նուարդ, «Վարուժանին», Ազդակ (Պէյրութ), Բ. տարի, թ. 117 (25 Ապրիլ, 1928), էջ Արձակ բանաստեղծ. ։

Սիտալ Կարապետ, «Մեր անմահները», Փիւնիկ (Պոսթըն), Գ. տարի, թ. 5 (Մայիս 1920), էջ 1600-1601։

Էջ 1600-ի վերջին համարը կ՚ակնարկէ Դ. Վարուժանի։

Վեսպեր Մ. [Մարտիրոս Դաբաղեան] «Տեսիլ», Շանթ (Պոլիս), Դ. տարի, թ. 25-26 (26 Ապրիլ, 1919), էջ 301։

Նոյն, «“Կ՚երթամ աղբիւրը լոյսին”», Բագին բացառիկ (1985), էջ 124։

Տարօնցի Սողոմոն, «Դ. Վարուժան», Ակօս երկամսեայ (Պէյրութ), Ա. տարի, թ. 1 (1944), էջ

Տէր Խաչատուրեան Արտաշէս, «Ձօներգ՝ Դ. Վարուժանի», Ազդակ օրաթ., 8 Յունիս 1985, էջ Կը ներկայացնէ Դ. Վարուժանի նուիրուած քերթուածներու փունջ մը։

Օշական Յակոբ, Օրն օրերուն (Երուսաղէմ, 1947), էջ 41-47։

 

Օտար լեզուներով

Leon Herald (Լեւոն Տէր Սրապեան), “From prison to gallows”,

Ամերիկահայ հանրագիտակ տարեգիրք (Պոսթըն), խմբ. ՝ Յակոբ

Խաշմանեան, Ա. տարի, 1925, էջ 258-259։

  Vahé Godel, «Daniel Varoujan», Անդաստան (Փարիզ), թիւ 16 (1966), էջ 73։